Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Učební obory > Elektrikář

ElektrikářKód a název oboru:

26–51–H/01 Elektrikář

Název školního vzdělávacího programu:

Elektromechanik

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia:

Tříleté denní studium

Označení tříd:

1F, 2F, 3F

Nový obor zaváděný od 1.9.2014 počínaje prvním ročníkem. Nahrazuje tradiční obory Elektrikář-silnoproud a Elektrikář-slaboproud.

Jedná se o moderně koncipovaný obor přizpůsobený nejnovějším trendům v elektrotechnice a aktuálním požadavkům zaměstnavatelů. Vzdělávací program je s vyváženým podílem slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky s cílem co nejlepšího uplatnění absolventů na trhu práce. V rámci praktické přípravy úspěšně spolupracujeme s významnými firmami v regionu (CZ LOKO a.s., Česká Třebová, Elektrizace železnic Praha a.s., ELKOR Litomyšl, Rieter CZ s.r.o., Ústí nad Orlicí).
Dílny praktické výuky jsou komplexně vybaveny moderním technologickým zařízením, speciálním nářadím, měřicí a přístrojovou technikou, spotřební elektronikou, domácími spotřebiči, zabezpečovací technikou, učebnami hardware, aj.

Výuka oboru Elektrikář probíhá v učebnách a dílnách v areálu Skalka

Obor je vhodný pro chlapce i dívky. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Přijímací zkoušky se nekonají, kritérium pro přijetí je prospěch na základní škole.

 

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Kromě výučního listu absolventi získávají osvědčení dle vyhlášky 50/78 Sb.  §5. Nejúspěšnější žáci, kteří dosáhnou vynikajících studijních výsledků, mohou získat navíc Osvědčení Hospodářské komory České republiky.

Dovednosti absolventů:

 • uplatňují v praxi získané vědomosti a dovednosti z oblasti silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky a jsou schopni získávat nové informace ve svém oboru,
 • orientují se v technické dokumentaci, výrobních výkresech a v elektrotechnických normách;
 • využívají a uplatňují pravidla BOZP, určují a vyhodnocují bezpečnostní rizika při obsluze a práci na elektrických zařízeních; znají zásady poskytování první pomoci
 • ovládají běžné technologické postupy (opracování kovů, práce s vodiči a kabely, navíjení, demontáž a montáž sestav, zapojování a oživování elektrických obvodů);
 • ovládají speciální technologické postupy v elektrotechnice i v elektronice;
 • zapojují, uvádí do provozu, diagnostikují a opravují s pomocí technické dokumentace elektrické a elektronické obvody v souladu s platnými normami a předpisy;
 • provádí základní druhy elektrotechnických měření, volí vhodné metody a vyhodnocují naměřené hodnoty;
 • montují a zapojují prvky automatizační a zabezpečovací techniky;
 • provádí klasické domovní i průmyslové elektrické elektroinstalace i nejmodernější elektroinstalace, tzv. „moderní elektrický dům“;
 • provádí instalace rozvodů malého napětí – počítačové sítě a telefonní rozvody;
 • vyhledávají a odstraňují závady na elektrických a elektronických zařízeních;
 • mají návyky trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům rozvoje elektrotechniky a elektroniky.

Uplatnění

Absolventi jsou připraveni k výkonu technicky náročných profesí v oblasti výroby, montáží, údržby a oprav elektrických a elektronických zařízení především jako: elektrikář, provozní elektrikář, mechanik elektronických zařízení, mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení, servisní mechanik elektrických a elektronických zařízení, provozní elektrikář železniční dopravy, elektromontér zabezpečovacích zařízení, elektromontér rozvodných sítí, montér průmyslových i bytových elektroinstalací, opravář elektrických přístrojů, strojů a zařízení, případně v dalších příbuzných profesích.

Návaznost na další typy vzdělávání

Pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou mohou absolventi pokračovat ve studiu na středních školách buď v nástavbovém studiu v příslušném oboru nebo se také mohou ucházet o přijetí do vyššího ročníku 4 letého vzdělávacího programu denní formy vzdělávání v příslušném oboru.

V podmínkách naší školy umožňuje školní vzdělávací program přijetí úspěšných absolventů oboru Elektrikář do 2. ročníku maturitního oboru Mechanik - elektrotechnik.

Učební plán 

předmět /ročník I. II. III. celkem
Český jazyk   1 1 1 3
Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka   1 1 2
Přírodní vědy 3 1   4
Matematika 2 2 1 5
Literatura a umění 1 1 1 3
Tělesná výchova 2 1 1 4
Informatika 1 1 1 3
Ekonomika     2,5 2,5
Základy elektrotechniky 5     5
Elektrická měření   2 1 3
Odborný výcvik  12 17 17 46
Elektrické stroje a přístroje   2,5   2,5
Elektronika   2,5   2,5
Technologie 2,5     2,5
Strojnictví 1,5     1,5
Elektronická zařízení     2 2
Silnoproudá zařízení     2 2
Automatizační zařízení     1,5 1,5
Celkem 33 34 34 101