Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní parlament

Školní parlament

 1. Školní parlament je instituce zřízená za účelem zvýšení vlivu žáků na dění ve škole. Učíme se tak odpovědnosti, demokratické diskusi a demokratickému způsobu řešení problémů. Parlament hledá cesty k odstranění problémů, jež se ve škole vyskytnou, a zaručuje realizaci nalezených řešení. Dále vymýšlí, plánuje a realizuje nejrůznější vylepšení školního života, akce pro žáky i veřejnost nebo organizuje charitativní činnost žáků školy.
 2. Parlament spolupracuje zejména s vedením školy a radou školy.
 3. Zástupce (poslance) do parlamentu vysílají všechny třídy. Každá třída má v parlamentu 2 křesla. Účast na jednání parlamentu je povinná, třída nemusí svá křesla zaplnit. Volby do parlamentu probíhají demokratickým způsobem (přímo a tajně) ve třídách. Volební období je zpravidla jeden školní rok, v případě uprázdnění křesla proběhnou doplňující volby. Poslanci mohou vytvářet podle vlastního uvážení zájmové kluby či realizační komise k jednotlivým úkolům.
 4. Parlament zasedá přibližně jednou měsíčně. Pravidelná jednání parlamentu jsou po domluvě přístupná kterémukoli žáku či zaměstnanci školy. Zasedání parlamentu se řídí jednacím řádem, schváleným na začátku každého zasedání. S výsledky jednání je školní veřejnost seznámena především prostřednictvím nástěnky parlamentu.

Jednací řád

Školní parlament Střední školy technické a dopravní G. Habrmana Česká Třebová stanovil následující jednací řád:

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád upravuje postup při svolávání školního parlamentu k řádným i mimořádným zasedáním, stanovuje zásady pro průběh jednání, určuje způsob jednání a vymezuje podmínky pro volby funkcionářů školního parlamentu.
 2. Jednací řád je závazným dokumentem pro všechny členy zasedání školního parlamentu a jeho změny lze provést po schválení nadpoloviční většinou všech členů školního parlamentu.

Zasedání školního parlamentu

 1. Zasedání školního parlamentu svolává a řídí ředitel školy nebo zástupce ředitele. Mimořádně se může svolat i sám parlament na základě domluvy.
 2. Termín zasedání je zveřejněn na nástěnce školního parlamentu. Zveřejňování těchto informací má na starosti referent pro informace.
 3. Ke zvolení referenta pro informace je třeba, aby pro navrženého kandidáta hlasovala nadpoloviční většina všech členů školního parlamentu.
 4. Zasedání parlamentu není veřejné. V případě zájmu je možno spolupodílet se na zasedání po předchozí dohodě.
 5. Svou neúčast na zasedání školního parlamentu omluví člen školního parlamentu předem, nejpozději v den jeho konání.
 6. V případě, že se člen školního parlamentu nezúčastní v průběhu pololetí nadpolovičního počtu zasedání, projedná se jeho další setrvání.

Ve školním parlamentu

 1. Školní parlament schvaluje:
  • Jednací řád školního parlamentu
  • Setrvávání členů, kteří ve školním parlamentu nepracují podle dohodnutých pravidel.
 2. 2. Školní parlament navrhuje:
  • Změny ve školním řádu
  • Opatření ke zlepšení sociálního prostředí ve škole (akce školy, soutěže...)
 3. 3. Výsledky hlasování školního parlamentu jsou veřejné, Hlasuje se v pořadí „pro", „proti", „zdržel se hlasování".
 4. 4. Jednací řád má platnost po celé funkční období členů školního parlamentu – jeden školní rok.

Tento jednací řád byl schválen na zasedání školního parlamentu.

Dne:

Podpisy všech členů: