Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školská rada

Školská rada

Seznam kandidátů z řad pedagogických pracovníků  - volby do školské rady ze dne 13. 5. 2024   (pdf).

Seznam kandidátů z řad zletilých žáků, nebo zákonných zástupců nezletilých žáků školy - volby do školské rady ze dne 13. 5. 2024   (pdf).

Vyhlášení voleb do školské rady ze dne 13. 5. 2024  (pdf).

Výsledky voleb hlasování 2024.

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Školská rada SŠTD G. Habrmana Česká Třebová

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady, výsledky z 2. 9. 2021.

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady, výsledky z 14. 10. 2022.

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady, výsledky z 28. 8. 2023.

  

Zástupce Jméno E-mail
zřizovatele Mgr. Lenka Havelková [email protected]
pedagogických pracovníků Ing. Miroslav Koutník  [email protected]
zletilých žáků a zákon. zástupců nezletilých žáků Josef Holínka [email protected]