Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Učební obory > Truhlář nábytkář

Truhlář nábytkářKód a název oboru:

33-56-H/01 Truhlář

Název školního vzdělávacího programu:

Truhlář nábytkář

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:

Tříleté denní studium
Označení tříd 1T, 2T, 3T

Zajímavý a perspektivní učební obor zaměřený na výrobu nábytku (postele, židle, stoly, skříně, kuchyňské sestavy, drobné bytové doplňky, atd.) přičemž součástí odborné přípravy je také výroba stavebních konstrukcí, zejména oken, zárubní a dveří. Dílny praktické výuky jsou vybaveny na velmi vysoké úrovni (ruční, montážní a strojní dílny s centrálním odsáváním a novými moderními stroji a dalším zařízením (sklady, přípravna, kondenzační sušárna řeziva) pro všestrannou truhlářskou zakázkovou výrobu.

Výuka oboru Truhlář probíhá v učebnách a dílnách v areálu Skalka

Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Přijímací zkoušky se nekonají, kritérium pro přijetí je prospěch na základní škole.

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Nejúspěšnější žáci, kteří dosáhnou vynikajících studijních výsledků, mohou získat navíc Osvědčení Hospodářské komory České republiky.

Dovednosti absolventů:

 • zhotovují, bytové zařízení a stavebně-truhlářské výrobky a kontrolují kvalitu hotových výrobků;
 • prakticky využívají znalosti o základních a pomocných materiálech i polotovarech včetně jejich hospodárného využití
 • dodržují zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce;
 • provádí zaměření a osazování výrobků v objektech;
 • provádí montáž, opravy a renovace;
 • využívají manuálně řemeslné zručnosti;
 • volí vhodné nářadí, pomůcky, nástroje, stroje a zařízení, pracuje s nimi;
 • obsluhují a seřizují stroje a zařízení používané v truhlárně, provádí běžnou údržbu;
 • volí vhodné technologické postupy výroby truhlářských výrobků;
 • dbají na estetický vzhled výrobků;
 • orientují se v technické dokumentaci, čtou technické výkresy;
 • znázorní formou náčrtu tvar výrobku, navrhnou správné rozměry výrobků a konstrukci;
 • provádí vhodné způsoby balení, skladování, manipulace a expedování výrobků;
 • dodržují zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů;

Uplatnění

Absolventi najdou uplatnění v malých, středních i velkých  firmách, v živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele při vykonávání odborných prací v odvětví dřevozpracující výroby v oblastech výroby a montáže nábytku a bytového zařízení, stavebně truhlářských výrobků,lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, hraček, domácích a hospodářských potřeb a při opravách a renovacích nábytku.Uplatnit se mohou také v oblasti výrobní kontroly i kontroly jakosti výrobků, obchodu a zásobování.

Návaznost na další typy vzdělávání

Pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou mohou absolventi pokračovat ve studiu na středních školách buď v nástavbovém studiu v příslušném oboru nebo se také mohou ucházet o přijetí do vyššího ročníku 4 letého vzdělávacího programu denní formy vzdělávání v příslušném oboru.

V podmínkách naší školy umožňuje školní vzdělávací program přijetí úspěšných absolventů oboru Truhlář do 2. ročníku maturitního oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby.

Učební plán  

Předmět /ročník I. II. III. celkem
Český jazyk   1 1 1 3
Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka   1 1 2
Přírodní vědy 3 1   4
Matematika 2 2 1 5
Literatura a umění 1 1 1 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informatika 1 1 1 3
Ekonomika     2,5 2,5
Odborné kreslení 1 2 2,5 5,5
Materiály 2 1   3
Technologie 2 2 3 7
Výrobní zařízení 1 2   3
Odborný výcvik 15 17 17 49
Technická cvičení     1 1
Celkem 32 34 34 100