Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Učební obory > Truhlář nábytkář

Truhlář nábytkářKód a název oboru:

33-56-H/01 Truhlář

Název školního vzdělávacího programu:

Truhlář nábytkář

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:

Tříleté denní studium
Označení tříd 1T, 2T, 3T

 

b1430131.jpg b1430116.jpg 22.3.2019_Truhláři soutěžili a opět zabodovali.jpg

 

 

Zajímavý a perspektivní obor zaměřený na výrobu nábytku a stavebních konstrukcí. Žáci se naučí zhotovovat základní truhlářské výrobky, provádět montáže výrobků, opravy a renovace, volit vhodné nástroje a zařízení. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. 

NABÍZÍME

 • Obor je určený pro přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti zpracování dřeva, zejména nábytkářství a stavebně truhlářské výroby.
 • Teoretická i praktická příprava je založena na navazujících tématech ručního opracování dřeva, strojního opracování dřeva, technologických postupů, materiálové orientaci, výrobního zařízení a výkresové dokumentace.
 • Absolventi najdou uplatnění v malých i velkých  firmách, v živnostech na pozici zaměstnance i podnikatele při vykonávání odborných prací v odvětví dřevozpracující výroby v oblastech výroby a montáže nábytku a bytového zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, hraček, domácích potřeb a při opravách a renovacích nábytku. Uplatnit se mohou také v oblasti výrobní kontroly, obchodu a zásobování.
 • Dílny praktické výuky jsou vybaveny na vysoké úrovni (ruční, montážní a strojní dílny s centrálním odsáváním a novými moderními stroji a dalším zařízením (sklady, přípravna, kondenzační sušárna řeziva) pro všestrannou truhlářskou zakázkovou výrobu.
 • Pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se mohou absolventi ucházet o přijetí do 2. ročníku maturitního oboru Nábytkářství a design interiéru.

Dovednosti absolventů

 • zhotovují, bytové zařízení a stavebně-truhlářské výrobky a kontrolují kvalitu hotových výrobků;
 • prakticky využívají znalosti o základních a pomocných materiálech i polotovarech včetně jejich hospodárného využití
 • dodržují zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce;
 • provádí zaměření a osazování výrobků v objektech;
 • provádí montáž, opravy a renovace;
 • využívají manuálně řemeslné zručnosti;
 • volí vhodné nářadí, pomůcky, nástroje, stroje a zařízení, pracuje s nimi;
 • obsluhují a seřizují stroje a zařízení používané v truhlárně, provádí běžnou údržbu;
 • volí vhodné technologické postupy výroby truhlářských výrobků;
 • dbají na estetický vzhled výrobků;
 • orientují se v technické dokumentaci, čtou technické výkresy;
 • znázorní formou náčrtu tvar výrobku, navrhnou správné rozměry výrobků a konstrukci;
 • provádí vhodné způsoby balení, skladování, manipulace a expedování výrobků;
 • dodržují zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů.

Uplatnění

Absolventi najdou uplatnění v malých, středních i velkých  firmách, v živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele při vykonávání odborných prací v odvětví dřevozpracující výroby v oblastech výroby a montáže nábytku a bytového zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, hraček, domácích a hospodářských potřeb a při opravách a renovacích nábytku. Uplatnit se mohou také v oblasti výrobní kontroly i kontroly jakosti výrobků, obchodu a zásobování.

Návaznost na další typy vzdělávání

Pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou mohou absolventi pokračovat ve studiu na středních školách buď v nástavbovém studiu v příslušném oboru nebo se také mohou ucházet o přijetí do vyššího ročníku 4 letého vzdělávacího programu denní formy vzdělávání v příslušném oboru.

V podmínkách naší školy umožňuje školní vzdělávací program přijetí úspěšných absolventů oboru Truhlář do 2. ročníku maturitního oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby.

Učební plán  

Předmět /ročník I. II. III. celkem
Český jazyk   1 1 1 3
Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka   1 1 2
Přírodní vědy 3 1   4
Matematika 2 2 1 5
Literatura a umění 1 1 1 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informatika 1 1 1 3
Ekonomika     2,5 2,5
Odborné kreslení 1 2 2,5 5,5
Materiály 2 1   3
Technologie 2 2 3 7
Výrobní zařízení 1 2   3
Odborný výcvik 15 17 17 49
Technická cvičení     1 1
Celkem 32 34 34 100