Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Základní informace

Základní informace

Název organizace: Střední škola technická A DOPRAVNÍ GUSTAVA HABRMANA ČESká Třebová 

Sídlo organizace: Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
Právní forma: příspěvková organizace zřízená krajem
Zřizovatel: Pardubický kraj
Sídlo zřizovatele:  Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 49314866
DIČ: CZ49314866
IZO SOŠ: 110032110
Ředitel školy: Mgr. Jan Kovář,  telefon +420 465 568 133
web: www.vda.cz
E-mail: [email protected]
Datová schránka: xedsz6r

Škola se nachází ve dvou areálech:

Areál Habrmanova:

Adresa:Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

tel: 465 568 111 (sekretariát)

odkaz na mapu

1) maturitní obory

26-41-M/01 Elektrotechnika

 Zaměření:

  Internet věcí (IoT)

  Výkonové a trakční systémy

18-20-M/01 Informační technologie

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

 Zaměření:

  Logistika v dopravě

  Ekonomika v dopravě

  Železniční provoz

Areál Skalka:

Adresa: Skalka 1692, 560 18 Česká Třebová

tel: 465  508 111 (ústředna), 465 508 420 (sekretariát)

odkaz na mapu

1) učební obory:

26-51-H/01 Elektrikář (elektromechanik)

23-51-H/01 Strojní mechanik

33-56-H/01 Truhlář

2) maturitní obory

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Hlavní činnost organizace:

Střední škola poskytuje střední vzdělávání v souladu s cíli středního vzdělávání uvedenými v § 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona Č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů .

Školní jídelna poskytuje školské služby podle § 119 zákona Č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školní jídelna zajišťuje vedle školního stravování žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, a to za úplatu.

Domov mládeže poskytuje školské služby podle § 117 zákona Č . 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování.

Doplňková činnost organizace

 • a) hostinská činnost
 • b) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • c) ubytovací služby
 • d) služby pro veřejnost
 • e) pořádání odborných kurzů , školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 • f) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jsou-Ii poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz

Organizační struktura

Útvar, úsek Další členění a okruhy činností

Útvar ředitele

Sekretariát, personální a mzdová agenda

Úsek teoretického vyučování (Habrmanova) Všeobecně vzdělávací a odborné předměty, výchovné poradenství
Úsek teoretického vyučování (Skalka) Všeobecně vzdělávací a odborné předměty, výchovné poradenství
Úsek praktického vyučování Odborný výcvik (elektrotechnika, nábytkářství, strojírenství); výroba
Úsek výchovy mimo vyučování Domov mládeže, knihovna
Úsek ekonomický Účtárna, kuchyně a jídelna, PaM
Úsek technický BOZP, PO, údržba, úklid, kotelna-energetika, bytový fond, doprava, investorská činnost, ubytovna, ostraha

Základní kompetenční okruhy

1. nejdůležitější předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů)

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
 • Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou ......
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
 • Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání
 • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

2. Výkon státní správy

Ředitel rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy ve střední škole v těchto případech (§ 165 odst.2 zák.č.561/2004 Sb.):

 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole
 • přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání
 • opakování ročníku
 • přeřazení žáka do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu
 • přiznání a odnětí stipendia a hmotného zabezpečení žákům středních škol
 • podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo domova mládeže
 • uznání dosaženého vzdělání
 • povolení a zrušení individuálního vzdělávání

3. Ostatní rozhodovací pravomoci  

Vyplývají z právní subjektivity (vnější i vnitřní vztahy) a řídí se obecně platnými právními předpisy.

4. Poskytování informací

Žádosti o poskytnutí informací se přijímají v kancelářích sekretariátu Habmanova nebo Skalka.

Dokumenty k poskytování informací podle zákona č. 106.