Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Maturitní obory > Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravyKód a název oboru:  

37–41–M/01

Provoz a ekonomika dopravy

Název školního vzdělávacího programu:

Provoz a ekonomika dopravy

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma studia:

Čtyřleté denní studium
Označení tříd D1, D2, D3, D4

Studijní obor Provoz a ekonomika dopravy je určen pro přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti dopravy, ekonomiky a logistiky, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání v různých oblastech výrobní i nevýrobní sféry. Součástí vzdělávání je i školou organizovaná a hrazená příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B. Průběžné a odborné praxe v průběhu studia probíhají v reálném provozu na pracovištích několika desítek spřátelených firem.

Zaměření Logistika v dopravě nabízí žákům vědomosti o principech logistického řízení a komunikace, o řízení materiálového toku, o skladování, o informačních a komunikačních technologiích, marketingu a managementu.

Zaměření Ekonomika v dopravě nabízí navíc vědomosti z personalistiky, marketingu, managementu, podnikové administrativy, daňové evidence a účetnictví.

Vedle toho zaměření Železniční provoz cílí na žáky se zájmem o železniční vozidla, stavbu a funkci dopravní cesty, druhy a obsluhu zabezpečovacího zařízení a činnosti a technologie v různých pracovních funkcích na železnici. Žáci mohou též navštěvovat Železniční akademii a získat tak licenci strojvedoucího.

NABÍZÍME

 • Přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti dopravy, ekonomiky a logistiky.
 • Absolventi budou schopni uplatnit své odborné vzdělání v různých oblastech dopravy, železničním provozu, logistice a marketingu.
 • Součástí vzdělávání je i školou organizovaná a hrazená příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.
 • Průběžné a  odborné praxe v průběhu studia probíhají v reálném provozu na pracovištích několika desítek spřátelených firem.

Obor se vyučuje ve třech zaměřeních:

 • Logistika v dopravě - žáci získají navíc vědomosti o principech logistického řízení a komunikace, o řízení materiálového toku, o skladování, o informačních a komunikačních technologiích, marketingu a managementu.
 • Ekonomika v dopravě - žáci získají navíc vědomosti z personalistiky, marketingu, managementu, podnikové administrativy, daňové evidence a účetnictví.
 • Železniční provoz - žáci získají navíc vědomosti o železničních vozidlech, stavbě a funkci dopravní cesty, druzích a obsluze zabezpečovacího zařízení, činnostech a technologiích v různých pracovních funkcích na železnici.

Obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Logistika v dopravě

Dovednosti absolventů

V zaměření Logistika v dopravě získá absolvent znalosti:

 • o organizaci a provozování jednotlivých druhů doprav
 • o informačních a komunikačních technologiích
 • z legislativy
 • ze skladování
 • z marketingu
 • o obchodně-ekonomických činnostech
 • o principech logistického řízení
 • o metodách řízení a komunikace
 • o řízení materiálového toku
 • o výběru dopravních a manipulačních prostředků
 • o vlastnostech přepravovaného zboží, jeho balení, identifikaci a klasifikaci
 • o dopravních soustavách světa

Uplatnění absolventů

Absolventi zaměření Logistika v dopravě se mohou uplatnit v odvětví:

 • dopravy – ve funkcích dispečerů provozu jednotlivých druhů doprav (u ČD v pozici výpravčích, pokladníků), manažerů, zasilatelů, dopravců, systémových specialistů
 • logistiky – skladování, logistická centra, zákaznický servis, distribuce, zásobování, řízení, Supply Chain management, kontroling
 • obchodu – nabídka služeb v oblasti dopravy a logistiky

Zdravotní způsobilost ke studiu

Pro přijetí uchazeče ke studiu v oboru Provoz a ekonomika dopravy jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání jsou nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání. Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

Obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Ekonomika v dopravě

Dovednosti absolventů

V zaměření Ekonomika v dopravě získá absolvent znalosti:

 • o principech tržního hospodářství
 • o institucích všech právních forem
 • o hospodaření s majetkem
 • z oblasti personalistiky
 • z oblasti marketingu
 • z oblasti managementu
 • o finančním trhu
 • o podnikové administrativě
 • o daňové evidenci a účetnictví
 • o národním hospodářství a EU

Uplatnění absolventů

V podnicích všech právních forem podnikání, ve funkcích zásobovačů, personalistů, ekonomů, pracovníků útvarů marketingu, financování, managementu apod. Totéž platí i pro oblast nepodnikatelské sféry.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Pro přijetí uchazeče ke studiu v oboru Provoz a ekonomika dopravy jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání jsou nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání. Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.


Obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Železniční provoz

 • žáci se orientují v základních dopravních, přepravních a zabezpečovacích předpisech drah a získají vědomosti o železničních vozidlech, stavbě a funkci dopravní cesty, druzích a obsluze zabezpečovacího zařízení, činnostech a technologiích v různých pracovních funkcích na železnici.

Dovednosti absolventů

V zaměření Železniční provoz získá absolvent znalosti:

 • o organizaci, provozování a řízení železniční dopravy
 • o informačních a komunikačních technologiích
 • z legislativy
 • o výběru, vlastnostech a konstrukci dopravních prostředků
 • o výběru a funkci manipulačních prostředků
 • o vlastnostech přepravovaného zboží, jeho balení, identifikaci a klasifikaci
 • o tvorbě cen za dopravu
 • o stavbě a funkci dopravní cesty
 • o druzích a obsluze zabezpečovacího zařízení
 • o činnostech a technologiích v různých pracovních funkcích na železnici

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto zaměření se mohou uplatnit v oblastech dopravy, přepravy a obchodu ve funkcích dispečerů, výpravčích, signalistů, vlakvedoucích, průvodčích, pokladníků, vozmistrů, skladníků, operátorů, obchodníků, manažerů a dalších funkcí v železničním provoze.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Pro přijetí uchazeče ke studiu v oboru Provoz a ekonomika dopravy jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání jsou nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání. Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu.

Učební plán

Předmět / ročník

I

II

III

IV

celkem

Český jazyk a komunikace

2

1

2

1

6

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Základy obchodní angličtiny

0

0

1

0

1

Německý jazyk (1)

2

2

2

2

8

Ruský jazyk (1)

2

2

2

2

8

Dějepis

2

0

0

0

2

Občanská nauka

0

1

1

1

3

Fyzika

2

0

0

0

2

Ekologie a zdravověda

3

0

0

0

3

Matematika

3

4

3

4

14

Estetické vzdělávání

1

2

1

2

6

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační technika

3

3

0

0

6

Ekonomika (2)

0

2

2

3

7

Ekonomická praxe (2)

0

0

0

2

2

Podniková administrativa (2)

1

0

2

3

6

Doprava

2

3

2

4

11

Přeprava

3

3

3

3

12

Dopravní zeměpis

1

0

0

0

1

Řízení motorových vozidel

0

0

2

0

2

Přepravně dopravní praxe

0

2

2

2

6

Logistika (3)

2

2

2

6

12

Logistická praxe (3)

0

0

0

2

2

Zbožíznalství

0

2

0

0

2

Obchodní psychologie

0

0

2

0

2

Železniční přeprava (4)

0 0 0 3 3

Železniční doprava (4)

0 0 0 3 3

Železniční praxe (4)

0 0 0 2 2

 

32

32

32

32

128

(1) volitelně druhý jazyk

(2) volitelně ve 4. ročníku pro zaměření Ekonomika v dopravě

(3) volitelně ve 4. ročníku pro zaměření Logistika v dopravě

(4) volitelně ve 4. ročníku pro zaměření Železniční provoz