Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Maturitní obory > Elektrotechnika

ElektrotechnikaKód a název oboru:

26–41–M/ 01 Elektrotechnika

Název školního vzdělávacího programu:

Elektrotechnika

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia:

Čtyřleté denní studium
Označení tříd E1, E2, E3, E4

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání technického charakteru zakončené maturitní zkouškou. Vedle všeobecně vzdělávacích a přírodovědných vědomostí získají žáci ucelený přehled o slaboproudé a silnoproudé elektrotechnice, elektronice a v souladu s moderními trendy dnešní doby spojením těchto oborů s informačními technologiemi (např. nastupující oblast internetu věcí).

Absolventi získávají elektrotechnické vzdělání požadované pro přiznání elektrotechnické kvalifikace podle platných zákonů, norem a vyhlášek.

Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky.

Obor se ve škole vyučuje ve dvou zaměřeních:


Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Výkonové a trakční systémy

Dovednosti absolventů

V zaměření Výkonové a trakční systémy studijního oboru Elektrotechnika získá absolvent speciální znalosti o:

 • návrhu trakčních sítí, stavbě, údržbě a revizích trakčního vedení a trakčních napájecích stanic,
 • způsobech výpočtů spotřeby energie pro trakční účely,
 • provozu a řízení dopravy na celostátních drahách ČD,
 • druzích hnacích vozidel, jejich regulaci a řízení,
 • pojezdech vozidel, brzdách, spalovacích motorech a způsobech přenosu točivého momentu na hnací kola,
 • trakční mechanice a trakční dynamice vozidel.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto zaměření se mohou uplatnit:

 • v dopravě - ve funkcích strojvedoucích, dispečerů, mistrů, strojmistrů apod.,
 • v energetice - ve funkcích mistrů, elektrodispečerů, podnikových energetiků, při stavbách, údržbách a rekonstrukcích rozvodných sítí,
 • v podnikatelské sféře - v elektrotechnických oborech ve výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů, při výstavbě a kontrole elektrických instalací apod.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Pro přijetí uchazeče ke studiu v oboru Elektrotechnika jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru jsou prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů, přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování a prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění. Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu. Ve škole mohou absolvovat Síťovou akademii CISCO. Toto studium je nad rámec náplně oboru a rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů v oblasti návrhů a správy počítačových sítí včetně možnosti uplatnění v oblastech internetu věcí. Dále možno absolvovat různé nadstavbové moduly rozšiřující získané znalosti o oblasti programování, OS Linux a kybernetické bezpečnosti.

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Internet věcí (IoT)

Charakteristika

Internet věcí (Internet of Things, IoT) je nový moderní trend budoucnosti, který nabízí mnohá "chytrá" řešení, např. chytré domácnosti, inteligentní domy a města, chytrou nositelnou eklektroniku, přístroje, inteligentní a automatizovanou výrobu, průmysl 4.0 atd. 

Využití a uplatnění najdou absolventi prakticky ve všech odvětvích - zdravotnictví, dopravě, energetice, zemědělství, logistice, informačních technologií, meteorologii, měření a monitoringu, životního prostředí a dalších. Desítky středně velkých českých firem neustále poptávají absolventy, kteří jsou schopni vyvíjet a programovat systémy vyhodnocující stav okolního světa, komunikující se svým okolím a ovlivňující své okolí prostřednictvím akčních zásahů.

Díky spojení znalostí elektrotechniky, automatizace a informačních technologií je tedy uplatnění absolventů tohoto oboru velmi široké. Již nyní se objevuje velká poptávka po takto vzdělaných lidech. V současné době rozvíjíme intenzivní spolupráci s některými společnostmi a vysokými školami, které se zabývají vývojem těchto technologií a novými aktuálními trendy.

Video: Co je Internet věcí (IoT), jeho současnost a budoucnost

Dovednosti absolventů

V zaměření Internet věcí získá absolvent speciální znalosti o:

 • signálech, modulacích, přenosových cestách a jejich využívání,
 • digitálních sítích a optoelektronických zařízeních,
 • zabezpečení datových sítí,
 • čidlech a akčních členech využívaných v rámci různých aplikací internetu věcí
 • regulačních principech a automatizaci,
 • programování řídících zařízení na bázi mikrokontrolerů a jednodeskových počítačů s využitím moderních programovacích jazyků,
 • principech big data a analytických možnostech získávaných dat
 • využívání dostupných cloudových služeb a jejich aplikačních rozhraní k řešení konkrétních problémů.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou najít uplatnění u různých firem, které se zabývají širokou problematikou internetu věcí, která zahrnuje např. chytré domácnosti, chytrá města a parkování, chytré odpadové hospodářství, nositelnou elektroniku včetně lékařských diagnostických nástrojů, chytrou dopravu včetně samořiditelných dopravních prostředků, chytré logistické procesy, chytré rozvody elektrické energie (smart grid) a automatizaci výroby v podobě průmyslu 4.0. Po absolvování nástupní praxe a odpovídající době zapracování se uplatňují např:

 • při zpracování a přenosu dat,
 • při návrhu, údržbě a montáži různorodých zařízení internetu věcí,
 • v činnostech konstrukčních, technologických a projekčních elektrotechnického charakteru,
 • v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky a techniky údržby elektrotechnických zařízení,
 • v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky i jako školicí pracovníci,
 • při řízení technologických procesů jako technici měření a regulace.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Pro přijetí uchazeče ke studiu v oboru Elektrotechnika jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru jsou prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů, přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování a prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění. Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu. Ve škole mohou absolvovat Síťovou akademii CISCO. Toto studium je nad rámec náplně oboru a rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů v oblasti návrhů a správy počítačových sítí. Dále možno absolvovat různé nadstavbové moduly rozšiřující získané znalosti o další oblasti programování, OS Linux a kybernetické bezpečnosti.

Učební plán  (od 1. 9. 2018)

Předmět / ročník I II III IV ŠVP týdně ŠVP celkem
 Český jazyk a komunikace 2 1 2 1 6 196
 Anglický jazyk 3 3 3 3 12 387
 Dějepis 2 0 0 0 2 68
 Občanská nauka 0 1 1 1 3 95
 Fyzika 2 2 0 0 4 134
 Ekologie a zdravověda 3 0 0 0 3 102
 Matematika 3 4 3 4 14 449
 Estetické vzdělávání 1 2 1 2 6 191
 Tělesná výchova 2 2 2 2 8 258
 Informační technika 3 3 0 0 6 201
 Ekonomika 0 0 3 0 3 99
 Technika administrativy 1 0 0 0 1 34
 Základy elektrotechniky 4 3 0 0 7 235
 Elektrotechnologie 2 0 0 0 2 68
 Inteligentní rozvody 0 0 2 0 2 66
 Učební praxe 3 3 3 0 9 300
 Elektronika 0 2 2 0 4 132
 Technické kreslení 1 1 0 0 2 67
 Modelování na PC 0 3 0 0 3 99
 Úvod do internetu věcí 0 2 0 0 2 66
Celkem 32 32 22 13 99 3181
             
Předmět / ročník I II III IV ŠVP týdně ŠVP celkem
 volitelně pro výkonové a trakční systémy            
 Provozní praxe 0 0 2 3 5 150
 Trakční vozidla 0 0 2 5 7 206
 Elektrické stroje 0 0 0 3 3 84
 Elektroenergetika 0 0 0 4 4 112
 Elektrotechnická měření - silnoproudá 0 0 0 4 4 112
 Elektrotechnická měření 0 0 4 0 4 132
 Číslicová technika 0 0 2 0 2 66
Celkem 0 0 10 19 29 862
 volitelně pro internet věcí            
 Datové sítě 0 0 2 2 4 122
 Elektrotechnická měření 0 0 4 0 4 132
 Elektrotechnická měření - slaboproudá 0 0 0 4 4 112
 Internet věcí 0 0 4 5 9 272
 Webové aplikace 0 0 0 2 2 56
 Elektronické součástky a obvody 0 0 0 3 3 84
 Průmyslové a zabezpečovací systémy 0 0 0 3 3 84
Celkem 0 0 10 19 29 862

Učební plán  (do 30. 6. 2021)

- pro dobíhající ročníky:

Předmět / ročník

I

II

III

IV

celkem

Český jazyk a komunikace

2

1

2

1

6

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Dějepis

2

0

0

0

2

Občanská nauka

0

1

1

1

3

Fyzika

2

2

0

0

4

Ekologie a zdravověda

3

0

0

0

3

Matematika

3

4

3

4

14

Estetické vzdělávání

1

2

1

2

6

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační technika

3

3

0

0

6

Ekonomika

0

0

3

0

3

Technika administrativy

1

0

0

0

1

Základy elektrotechniky

4

4

0

0

8

Elektrotechnologie

2

0

0

0

2

Inteligentní rozvody

0

0

2

0

2

Učební praxe

3

3

3

0

9

Elektronika

0

3

2

0

5

Datové sítě

0

0

3

0

3

Číslicová technika

0

0

3

0

3

Provozní praxe2

0

0

0

3

3

Trakční vozidla2

0

0

0

5

5

Elektrické stroje2

0

0

0

3

3

Elektroenergetika2

0

0

0

4

4

Zabezpečovací systémy1

0

0

0

4

4

Přenos a zpracování signálů1

0

0

0

4

4

Komunikační systémy1

0

0

0

2

2

Zabezpečení dat1

0

0

0

2

2

Výrobní praxe1

0

0

0

3

3

Elektrotechnická měření

0

0

4

0

4

Elektrotechnická měření slaboproudá1

0

0

0

4

4

Elektrotechnická měření silnoproudá2

0

0

0

4

4

Technické kreslení

1

1

0

0

2

Modelování na PC

 0

3

0

0

3

 

32

32

32

32

128

1 volitelně pro zabezpečovací a elektronické systémy

2 volitelně pro výkonové a trakční systémy