Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality ze školy > Informace k průběhu PŘIJÍMACÍCH zkoušek

Informace k průběhu PŘIJÍMACÍCH zkoušekPublikováno 14.04.2021

Vážení žáci a rodiče,

oznamujeme, že vzhledem k současné koronavirové situaci a vládním nařízením je třeba při přijímacích zkouškách ve dnech 3. a 4. 5. 2021 dodržovat následující pravidla:

  1. Vstup do budovy a pobyt ve škole je povolen pouze žákům-chazečům s rouškou nebo respirátorem a dokladem o negativním testu na přítomnost viru Covid – 19 (testuje se na kmenové ZŠ). Po vstupu do budovy si uchazeč vydezinfikuje ruce a ukáže dozorujícímu učiteli doklad o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost viru Covid – 19, viz níže Opatření obecné povahy. Doklad si uchazeč ponechá na 2. den přijímacích zkoušek.
  2. V případě jakýchkoli problémů uchazeč kontaktuje u vstupu do budovy dozorujícího učitele.
  3. Uchazeč si na nástěnce v prvním patře naproti schodišti vyhledá svou učebnu podle připravených seznamů a odebere se do učebny.

Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky 2021 (Cermat).

Opatření obecné povahy (výňatek):

I.

Uchazeči o střední se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze pokud

  1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
  2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole (= základní škole), ne staršího 7 dnů před konáním přijímací zkoušky,

II.

Doklad podle čl. I. písm. b) může uchazeč nahradit

  1. dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou-dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno-dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

III.

V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování podle čl. I. písm. b) ve škole, ve které je žákem (= základní škole).

IV.

Škola, ve které je uchazeč žákem (= základní škola), je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle čl. I. písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

V.

Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test podle čl. I písm. b) před přijímací zkouškou a vydat o výsledku testu doklad.

VI.

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky podle čl. I a II. Pokud uchazeč nepředloží doklad podle čl. I nebo II, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní !!!

 

Děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel, těšíme se na první setkání a přejeme hodně úspěchů při řešení testových otázek.

Mgr. Jan Kovář

ředitel školy VOŠ a SŠT Česká Třebová.