Logistika a management

Kód vzděl.  programu:

64–31–N/ 14

Název vzdělávacího programu:

Logistika a management

Stupeň vzdělání:

Vyšší odborné

Délka a forma studia:

Tříleté denní studium
Označení tříd L1, L2, L3

 

 

Logistika je organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. Logistika je rozmístění zdrojů v čase, logistika je strategické řízení celého dodavatelského řetězce. Pod pojmem supply chain management koordinují logističtí specialisté toky materiálu a informací od surovin až ke konečnému zákazníkovi. Jejich vliv dosahuje až k vývoji a na druhou stranu k odstraňování odpadu a zpětným tokům. Tito odborníci jednají s dodavateli o společných koncepcích, vytvářejí distribuční sítě, rozhodují o outsourcingu nebo radí vedení společnosti ve věcech volby sídla firmy či jejich poboček.

Vzdělávací program 64-31-N/14 Logistika a management je komplexní, multidisciplinární vzdělávací  program s teoretickou a praktickou přípravou doplněnou odbornou praxí. Připravuje absolventa  tak, aby rozuměl všem článkům logistického řetězce  a uměl je integrovat tak, aby řetězec byl co nejefektivnější. Absolvent se musí vyznat v tom, jak jednotlivé prvky spolu uvnitř řetězce reagují, aby dokázal určit nejslabší články fungování řetězce, posoudil jejich vliv na celý řetězec a věděl, jak slabé články napravit. Musí mít dobrou průpravu v oblasti logistických systémů a technologií, hlavně na počítačovém základu. Musí být zběhlý v práci se soubory dat, musí mít dobrý úsudek k výběru nejlepší varianty a  k určení důsledků konkrétních opatření. Důležitými schopnostmi absolventa je jednání na základě vlastního úsudku, schopnost prosazovat svá rozhodnutí, komunikační dovednosti nezbytné k vysvětlení co je třeba udělat a proč. Musí  mít dobré organizační schopnosti, schopnost týmové spolupráce a vedení lidí. Program připravuje absolventa také k tomu, aby získal solidní vyjednávací schopnosti minimálně v jednom světovém jazyce.


Uplatnění absolventů

Vzdělávací program Logistika a management připravuje absolventy pro budoucí uplatnění ve funkcích logistických manažerů a pracovníků logistických týmů ve výrobních a dopravních firmách a organizacích.

Absolvent se může uplatnit ve všech manažerských i výkonných funkcích firem zabývajících se výrobou, obchodem a transportem zboží v profesních činnostech logistik, logistik specialista, logistik výroby, logistik skladových operací, logistik v dopravě a přepravě, logistický koordinátor, manažer nákupu a prodeje, manažer marketingu, manažer obchodní nebo výrobní logistiky, dispečer, dopravní referent.


Jaké vědomosti a dovednosti lze získat? 

Absolvováním povinných modulů získá absolvent odborné znalosti a  dovednosti:

v řešení ek onomických problémů v oblasti výrobních, dopravních a obchodních podniků. Absolvent dokáže posoudit výhody a nevýhody právních forem podnikatelských subjektů. V návaznosti na podnikové a finanční účetnictví dokáže popsat peněžní toky uvnitř i vně podniku. Po provedené analýze vnitropodnikových nákladů dokáže spolupracovat na návrhu  budoucí orientace podniku pro určité druhy finálních výrobků. Pro zajištění přepravních potřeb podniku dokáže rozhodnout o vhodném oboru dopravy, včetně návaznosti na přepravně právní procesy jak v oblasti vnitrostátní, tak mezinárodní, orientuje se v pojišťovnictví a celní problematice;

 • v řešení logistických problémů v oblasti materiálových, finančních a informačních toků od jejich vzniku až k finálnímu spotřebiteli. Tyto toky dokáže popsat a vyhodnotit  jak v oblasti nedokončených výrobků, tak i v pohybu finálních výrobků k zákazníkovi. Využívá metody a  nástroje operační analýzy, jako např. teorie grafů, modelování, teorie front, předpovídání, řízení a optimalizace zásob, teorie rozhodování;
 • v řešení logistických problémů v oblasti manipulačních prostředků, dopravních prostředků a obalové techniky. Absolvent je schopen posoudit vlastnosti zboží a finálních výrobků, zvolit vhodný manipulační a dopravní prostředek, stanovit kapacitu a organizaci skladů. Zná podmínky přepravy nebezpečného zboží v oblasti vnitrostátní i mezinárodní přepravy na základě schválených mezinárodních dohod.

Absolvováním povinných modulů získá absolvent obecné znalosti a  dovednosti:

 • pohotový, kultivovaný a správný ústní i písemný projev v mateřském jazyce,
 • pohotový, kultivovaný a správný ústní i písemný projev v anglickém nebo německém jazyce pro běžnou i odbornou komunikaci s cizojazyčnými mluvčími v pracovní i mimopracovní sféře,
 • znalost pravidel jednání s lidmi, schopnost obhájit svůj názor, ovlivňovat i naslouchat,
 • návyk rychlé a racionální orientace v odborné literatuře,
 • znalost širokého základu moderních matematických a statistických metod,
 • znalosti a praktické dovednosti v používání informačních technologií - hardwarových prostředků a softwarových produktů,
 • právní vědomí v oblastech občanského, obchodního, pracovního a trestního práva;
 • znalosti problematiky projektového řízení,
 • dostatečné praktické zkušeností a zručnost ověřováním teoretických znalostí při praktických cvičeních  a v závěrečné praxi.

Absolvováním povinně volitelných modulů může získat absolvent další specifické znalosti a dovednosti:

 • orientaci v legislativě a technologii všech druhů přeprav,
 • přehled o právních normách, přepravních a tarifních podmínkách všech oborů doprav pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu zboží,
 • znalost modelování výrobních procesů,
 • schopnost vytvářet a realizovat logistické projekty,
 • schopnost prosazovat postupy snižující výrobní náklady a zlepšovat její flexibilitu,
 • znalost problematiky zavádění, vyhodnocování a optimalizace kvality v podnikové praxi,
 • znalost v trendech prosazování managementu kvality a enviromentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • znalost v zajišťování a vyhodnocování bezpečnosti a spolehlivosti technických systémů,
 • znalost zásad chování trhu a způsobu jak se  na nich lépe uplatnit.

Další rozšiřující znalosti a dovednosti může absolvent získat výběrem volitelných modulů.

Přijetí ke studiu

K vyššímu odbornému vzdělávání mohou být přijati absolventi středních škol, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a úspěšně prošli přijímacím řízením.

Přijímací řízení:

 • přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek;
 • v případě, že počet uchazečů převýší kapacitu vzdělávacího programu (75 studentů), bude pro přijetí stanoveno pořadí na základě průměru známek maturitního vysvědčení (průměr vypočítán na 2 desetinná místa).

Organizace studia

Studijní rok je rozčleněn na dvě studijní období (zimní a letní) po 16 vyučovacích týdnech, a dvě zkoušková období (3 – 4 týdny).
Výuka probíhá formou přednášek, cvičení (seminářů) a odborné praxe. V průběhu studijního období nejsou studenti klasifikováni. Hodnocení jednotlivých předmětů („zápočet“, „klasifikovaný zápočet“ a „zkouška“) je dáno schváleným učebním plánem vzdělávacího programu. Pro hodnocení studia se používá kreditový systém. Kreditový systém je kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů (ECTS) umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Pro úspěšné ukončení vzdělávání musí student získat 180 kreditů.

 

Informace k volbě modulu Hlavní cizí jazyk:

Vzhledem k dlouhodobému malému zájmu o Německý jazyk bude škola od školního roku 2014/2015 nabízet v obou vzdělávacích programech jako Hlavní jazyk pouze jazyk anglický.

Další cizí jazyk je možné volit buď německý nebo ruský. 

Forma ukončení studia a diplom

Studium je zakončeno vypracováním absolventské práce, jejím obhájením a vykonáním závěrečné odborné zkoušky a zkoušky z cizího jazyka.

Absolventům je udělován diplom absolventa vyšší odborné školy s profesním titulem „diplomovaný specialista“, který se uvádí za jménem. Zkrácená podoba označení je „DiS“.

Školné

Během studia se platí školné 3 000,- Kč za rok vždy splatné ve dvou splátkách (splatnost 15. října za zimní období, 15. února za letní období). Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

 

Bakalářské studium:

Absolventi Vyšší odborné školy, vzdělávacího programu Logistika a management mohou absolvovat navazující zkrácený (3 semestry) studijní program Ekonomika a management, obor Podnikání na Vysoké škole podnikání Ostrava, a.s., konzultační středisko Pardubice.

 

Atraktivní zvýšení vzdělání a kvalifikace z DiS. na vysokoškolský akademický titul Bc. 


Kde:   Vysoká škola podnikání Ostrava 
Místo: konzultační středisko Pardubice 
Doba studia:    pouze 3 semestry
Přijímací řízení:    formou motivačního pohovoru
Uplatnitelnost absolventů na trhu práce:    dle studie Univerzity Karlovy v Praze - 96%

Konkrétní informace naleznete: 
www.vspp.cz

V případě  dotazů nás kontaktujte na telefonních číslech, vše Vám rádi zodpovíme:
773 444 545
774 690 690 

Učební dokumenty VOŠ:

Učební plán vzdělávacího programu Logistika a management 154 KB

„Čím víc se učíš, tím víc víš. Čím víc víš, tím víc zapomínáš. Čím víc zapomínáš, tím míň víš. Tak proč se učit?“

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

„Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.“

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
IČ: 49314866, DIČ: CZ49314866
www.vda.cz