Logistika a management

 

Kód vzděl.  programu:

64–31–N/ 14

Název vzdělávacího programu:

Logistika a management

Stupeň vzdělání:

Vyšší odborné

Délka a forma studia:

Tříleté denní studium
Označení tříd L1, L2, L3

 

 

Logistika je organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. Logistika je rozmístění zdrojů v čase, logistika je strategické řízení celého dodavatelského řetězce. Pod pojmem supply chain management koordinují logističtí specialisté toky materiálu a informací od surovin až ke konečnému zákazníkovi. Jejich vliv dosahuje až k vývoji a na druhou stranu k odstraňování odpadu a zpětným tokům. Tito odborníci jednají s dodavateli o společných koncepcích, vytvářejí distribuční sítě, rozhodují o outsourcingu nebo radí vedení společnosti ve věcech volby sídla firmy či jejich poboček.

Vzdělávací program 64-31-N/14 Logistika a management je komplexní, multidisciplinární vzdělávací  program s teoretickou a praktickou přípravou doplněnou odbornou praxí. Připravuje absolventa  tak, aby rozuměl všem článkům logistického řetězce  a uměl je integrovat tak, aby řetězec byl co nejefektivnější. Absolvent se musí vyznat v tom, jak jednotlivé prvky spolu uvnitř řetězce reagují, aby dokázal určit nejslabší články fungování řetězce, posoudil jejich vliv na celý řetězec a věděl, jak slabé články napravit. Musí mít dobrou průpravu v oblasti logistických systémů a technologií, hlavně na počítačovém základu. Musí být zběhlý v práci se soubory dat, musí mít dobrý úsudek k výběru nejlepší varianty a  k určení důsledků konkrétních opatření. Důležitými schopnostmi absolventa je jednání na základě vlastního úsudku, schopnost prosazovat svá rozhodnutí, komunikační dovednosti nezbytné k vysvětlení co je třeba udělat a proč. Musí  mít dobré organizační schopnosti, schopnost týmové spolupráce a vedení lidí. Program připravuje absolventa také k tomu, aby získal solidní vyjednávací schopnosti minimálně v jednom světovém jazyce.


Uplatnění absolventů

Vzdělávací program Logistika a management připravuje absolventy pro budoucí uplatnění ve funkcích logistických manažerů a pracovníků logistických týmů ve výrobních a dopravních firmách a organizacích.

Absolvent se může uplatnit ve všech manažerských i výkonných funkcích firem zabývajících se výrobou, obchodem a transportem zboží v profesních činnostech logistik, logistik specialista, logistik výroby, logistik skladových operací, logistik v dopravě a přepravě, logistický koordinátor, manažer nákupu a prodeje, manažer marketingu, manažer obchodní nebo výrobní logistiky, dispečer, dopravní referent.


Jaké vědomosti a dovednosti lze získat? 

Absolvováním povinných modulů získá absolvent odborné znalosti a  dovednosti:

v řešení ek onomických problémů v oblasti výrobních, dopravních a obchodních podniků. Absolvent dokáže posoudit výhody a nevýhody právních forem podnikatelských subjektů. V návaznosti na podnikové a finanční účetnictví dokáže popsat peněžní toky uvnitř i vně podniku. Po provedené analýze vnitropodnikových nákladů dokáže spolupracovat na návrhu  budoucí orientace podniku pro určité druhy finálních výrobků. Pro zajištění přepravních potřeb podniku dokáže rozhodnout o vhodném oboru dopravy, včetně návaznosti na přepravně právní procesy jak v oblasti vnitrostátní, tak mezinárodní, orientuje se v pojišťovnictví a celní problematice;

 • v řešení logistických problémů v oblasti materiálových, finančních a informačních toků od jejich vzniku až k finálnímu spotřebiteli. Tyto toky dokáže popsat a vyhodnotit  jak v oblasti nedokončených výrobků, tak i v pohybu finálních výrobků k zákazníkovi. Využívá metody a  nástroje operační analýzy, jako např. teorie grafů, modelování, teorie front, předpovídání, řízení a optimalizace zásob, teorie rozhodování;
 • v řešení logistických problémů v oblasti manipulačních prostředků, dopravních prostředků a obalové techniky. Absolvent je schopen posoudit vlastnosti zboží a finálních výrobků, zvolit vhodný manipulační a dopravní prostředek, stanovit kapacitu a organizaci skladů. Zná podmínky přepravy nebezpečného zboží v oblasti vnitrostátní i mezinárodní přepravy na základě schválených mezinárodních dohod.

Absolvováním povinných modulů získá absolvent obecné znalosti a  dovednosti:

 • pohotový, kultivovaný a správný ústní i písemný projev v mateřském jazyce,
 • pohotový, kultivovaný a správný ústní i písemný projev v anglickém nebo německém jazyce pro běžnou i odbornou komunikaci s cizojazyčnými mluvčími v pracovní i mimopracovní sféře,
 • znalost pravidel jednání s lidmi, schopnost obhájit svůj názor, ovlivňovat i naslouchat,
 • návyk rychlé a racionální orientace v odborné literatuře,
 • znalost širokého základu moderních matematických a statistických metod,
 • znalosti a praktické dovednosti v používání informačních technologií - hardwarových prostředků a softwarových produktů,
 • právní vědomí v oblastech občanského, obchodního, pracovního a trestního práva;
 • znalosti problematiky projektového řízení,
 • dostatečné praktické zkušeností a zručnost ověřováním teoretických znalostí při praktických cvičeních  a v závěrečné praxi.

Absolvováním povinně volitelných modulů může získat absolvent další specifické znalosti a dovednosti:

 • orientaci v legislativě a technologii všech druhů přeprav,
 • přehled o právních normách, přepravních a tarifních podmínkách všech oborů doprav pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu zboží,
 • znalost modelování výrobních procesů,
 • schopnost vytvářet a realizovat logistické projekty,
 • schopnost prosazovat postupy snižující výrobní náklady a zlepšovat její flexibilitu,
 • znalost problematiky zavádění, vyhodnocování a optimalizace kvality v podnikové praxi,
 • znalost v trendech prosazování managementu kvality a enviromentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • znalost v zajišťování a vyhodnocování bezpečnosti a spolehlivosti technických systémů,
 • znalost zásad chování trhu a způsobu jak se  na nich lépe uplatnit.

Další rozšiřující znalosti a dovednosti může absolvent získat výběrem volitelných modulů.

Přijetí ke studiu

K vyššímu odbornému vzdělávání mohou být přijati absolventi středních škol, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a úspěšně prošli přijímacím řízením.

Přijímací řízení:

 • přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek;
 • v případě, že počet uchazečů převýší kapacitu vzdělávacího programu (75 studentů), bude pro přijetí stanoveno pořadí na základě průměru známek maturitního vysvědčení (průměr vypočítán na 2 desetinná místa).

Organizace studia

Studijní rok je rozčleněn na dvě studijní období (zimní a letní) po 16 vyučovacích týdnech, a dvě zkoušková období (3 – 4 týdny).
Výuka probíhá formou přednášek, cvičení (seminářů) a odborné praxe. V průběhu studijního období nejsou studenti klasifikováni. Hodnocení jednotlivých předmětů („zápočet“, „klasifikovaný zápočet“ a „zkouška“) je dáno schváleným učebním plánem vzdělávacího programu. Pro hodnocení studia se používá kreditový systém. Kreditový systém je kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů (ECTS) umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Pro úspěšné ukončení vzdělávání musí student získat 180 kreditů.

 

Informace k volbě modulu Hlavní cizí jazyk:

Vzhledem k dlouhodobému malému zájmu o Německý jazyk nabízí škola v obou vzdělávacích programech jako Hlavní jazyk pouze jazyk anglický.

Další cizí jazyk je možné volit buď německý nebo ruský. 

Forma ukončení studia a diplom

Studium je zakončeno vypracováním absolventské práce, jejím obhájením a vykonáním závěrečné odborné zkoušky a zkoušky z cizího jazyka.

Absolventům je udělován diplom absolventa vyšší odborné školy s profesním titulem „diplomovaný specialista“, který se uvádí za jménem. Zkrácená podoba označení je „DiS“.

Školné

Během studia se platí školné 3 000,- Kč za rok vždy splatné ve dvou splátkách (splatnost 15. října za zimní období, 15. února za letní období). Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

 

Bakalářské studium:

Absolventi Vyšší odborné školy, vzdělávacího programu Logistika a management mohou absolvovat navazující zkrácený (3 semestry) studijní program Ekonomika a management, obor Podnikání na Vysoké škole podnikání Ostrava, a.s., konzultační středisko Pardubice.

 

Atraktivní zvýšení vzdělání a kvalifikace z DiS. na vysokoškolský akademický titul Bc. 


Kde:   Vysoká škola podnikání Ostrava 
Místo: konzultační středisko Pardubice 
Doba studia:    pouze 3 semestry
Přijímací řízení:    formou motivačního pohovoru
Uplatnitelnost absolventů na trhu práce:    dle studie Univerzity Karlovy v Praze - 96%

Konkrétní informace naleznete: 
www.vspp.cz

V případě  dotazů nás kontaktujte na telefonních číslech, vše Vám rádi zodpovíme:
773 444 545
774 690 690 
 
 
 

Informace ke stažení (učební plán, profil absolventa, obsahy - anotace modulů, ubytování)

 

učební plán od 1.9.2015
anotace předmětů (modulů)
profil absolventa

ubytování

 

 

Publikoval: Aleš Stránský - 06.06.2017