Sociální práce

Kód vzdělávacího programu:

75–32–N/ 01

Název vzdělávacího programu:

Sociální práce

Stupeň vzdělání:

Vyšší odborné

Délka a forma studia:

Tříleté denní studium
Označení tříd P1, P2, P3

 

 

Vzdělávací program Sociální práce připravuje absolventy různých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou k náročné práci s lidmi v sociální oblasti. Studenti jsou průběžně připravováni pro činnost sociálních pracovníků ve státních i nestátních organizacích. Škola má celostátní působnost a je otevřena všem uchazečům, pokud splní podmínky přijetí ke vzdělávání.

Vyšší odborné vzdělávání se od středoškolského podstatně liší vyššími nároky. Používané pedagogické metody vzdělávání odpovídají dospělému věku studentů. Organizace vzdělávání je realizována formou přednášek, cvičení a seminářů v jednotlivých modulech. Součástí vzdělávání je tvorba seminárních prací a studentského portfólia, práce na individuálních i skupinových projektech a prezentace příspěvků na odborná témata.

Na rozdíl od vysokoškolského vzdělávání se klade větší důraz na výkon odborné praxe, na kterou jsou studenti systematicky připravováni v rámci modulové výuky.

Učební plán je koncipován multidisciplinárně tak, aby se studenti naučili komplexnímu přístupu při řešení sociálních problémů. Teoretickou výuku tvoří vzájemně se prostupující a doplňující složky: všeobecně vzdělávací moduly (všeobecné teoretické, jazykové, komunikační a ICT)  a odborné moduly.

Cílem vzdělávacího programu Sociální práce je kvalitně a odborně připravit studenty pro výkon profese v oblasti prevence sociálních problémů, řešení sociálních problémů již existujících a zprostředkování pomoci při jejich řešení v oblasti sociální práce s jedinci, rodinami, sociálními skupinami a komunitami.

Při vzdělávání je student veden k návyku důsledného respektování zásad bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany, tvorby a ochrany životního prostředí, péče o kulturnost práce a pracovního prostředí.

Profil absolventa vzdělávacího programu

Absolvent vzdělávacího programu Sociální práce by měl být připraven uplatnit se jak ve veřejnoprávních institucích na úrovni státní správy a samosprávy (v oblastech sociálního zabezpečení, zdravotnictví, školství, sociální prevence a prevence kriminality, politiky zaměstnanosti, spravedlnosti, atd.), tak i v neziskovém sektoru.

Koncepce vzdělávání je zaměřena na odbornou systematickou přípravu studentů v teoretické i praktické rovině.

Obsah vzdělávání je do značné míry určen Minimálním standardem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, takže se v základních rysech podobá vzdělávání na jiných školách s podobným zaměřením.

Absolvent se uplatňuje v různých sférách sociální práce, pracuje s rozličnými cílovými skupinami. Během vzdělávání získává student soubor znalostí a kompetencí nutných k výkonu této profese. Zároveň se mu dostává výcviku v oblasti individuální, sociální a profesní etiky.

Velký rozsah praktické výuky v  rámci odborných seminářů ve škole a výkon odborné praxe v terénu umožňuje studentovi ověřování teoreticky získaných znalostí.

Osobnostně by se měl absolvent vzdělávacího programu co nejvíce přiblížit profilu profesionálního sociálního pracovníka se všemi požadovanými kvalitami. Dílčím způsobem se na jeho vyzrávání podílí jak pedagogové školy, tak i pracovníci institucí, ve kterých se student v rámci pravidelných blokových a průběžných praxí pohybuje. Významnou měrou ovlivňuje své budoucí kvality pro výkon povolání sám student v procesu supervize.

Po celou dobu vzdělávání vytváří student osobní portfólio jako vizitku a ilustraci vlastních dovedností, úspěchů a potvrzení plnění odborných kompetencí pro výkon sociální práce. Prezentace portfólia, odborných znalostí a praktických zkušeností shrnutých v absolventské práci jsou nedílnou součástí absolutoria.

Absolvent je schopen zapojit se do práce zařízení v oblasti sociální sféry ihned po ukončení vzdělávání, případně po velmi krátkém zaškolení.

Současně je absolvent dobře připraven pro navazující studium příbuzných oborů na vysoké škole.

Možnosti uplatnění absolventa

Po absolvování vzdělávacího programu Sociální práce je absolvent připraven k výkonu profese sociálního pracovníka v mnoha oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb ve státních i nestátních organizacích. Jedná se zejména o oblast případové práce, práce s rodinami, sociálními skupinami a komunitní práci. Samostatnou a nezanedbatelnou oblast tvoří terénní sociální práce. Absolvent se může také spolupodílet na vytváření a realizaci sociálních programů.

Absolvent je připravován pro tyto profesní činnosti – typové pozice:

Samostatný sociální pracovník – je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně provádí sociální práci, řeší složitější sociálně právní a sociálně zdravotní problémy klientů v příslušných zařízeních.

Odborný sociální pracovník – je pracovník s vyšší kvalifikací, který provádí sociální práce, řeší sociálně právní a sociálně zdravotní problémy klientů v příslušných zařízeních.

Odborný asistent v sociálních službách – je pracovník s vyšší kvalifikací, který koordinuje činnost asistentů sociálních služeb, provádí speciální instruktáže zaměřené na vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků klienta.

Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách – je pracovník s vyšší kvalifikací, který v terénu i zařízeních provádí navazování kontaktů a realizuje služby kontaktní práce s jednotlivci a sociálními skupinami.

Samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách – je pracovník s vyšší kvalifikací, který v terénu i zařízeních komplexně zajišťuje proces kontaktní práce s jednotlivci a sociálními skupinami.

Samostatný resocializační pracovník – je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje činnosti spojené s obnovou sociálních funkcí a dovedností klientů.

Koordinátor pečovatelské služby – je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zabezpečuje pečovatelskou službu, koordinuje zajišťování této služby ve větším územním celku.

Poradce v sociálních službách – je pracovník s vyšší kvalifikací, který poskytuje poradenskou službu klientům, kteří se dostali do obtížné životní a nepříznivé sociální situace.

Organizace výuky

Vzdělávání je uskutečňováno denní formou. Vyučovacím jazykem je český jazyk. Vzdělávání se skládá z teoretické přípravy (přednášky, semináře, cvičení) a praktické přípravy, která zahrnuje odborné praxe v organizacích a institucích. 

Přednášky čerpají z aktuálních odborných zdrojů a zprostředkovávají studentům zásadní informace.

Velký důraz je kladen na výuku formou interaktivních cvičení a seminářů. V  modulech se studenti zaměřují na řešení jednoduchých i složitějších modelových situací a procvičování konkrétních úloh. Výstupy ze skupinových seminářů studenti samostatně aplikují v praxi. Práce ve skupině umožňuje individuální přístup vyučujícího ke studentům a vzájemnou reflexi.

Nedílnou součástí vyššího odborného vzdělávání je výkon odborné praxe, která probíhá mimo budovu školy. Student si volí pracoviště dle svého zájmu a dostupnosti. Odborná praxe se skládá z bloku průběžné a souvislé přípravy.  

Pro hodnocení průběhu vzdělávání se používá kreditový systém.  Kreditový systém je kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů (ECTS) umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Každému modulu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže studenta, nutnou pro úspěšné ukončení daného modulu.  Pro úspěšné ukončení vzdělávání musí student získat počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby vzdělávání (60 x 3 roky = 180 kreditů), a to ve skladbě určené vzdělávacím programem a učebním plánem. Pravidla kreditového systému jsou rozpracována ve Školním řádu VOŠ.

Studijní rok je rozčleněn na dvě studijní období (zimní a letní) po 16 vyučovacích týdnech, a dvě zkoušková období (3 – 4 týdny).

 

Informace k volbě modulu Hlavní cizí jazyk:

Vzhledem k dlouhodobému malému zájmu o Německý jazyk bude škola od školního roku 2014/2015 nabízet jako Hlavní jazyk pouze jazyk anglický.

Další cizí jazyk je možné volit buď německý nebo ruský.

Forma ukončení studia a diplom

Studium je zakončeno vypracováním absolventské práce, jejím obhájením a vykonáním závěrečné odborné zkoušky a zkoušky z cizího jazyka.

Absolventům je udělován diplom absolventa vyšší odborné školy s profesním titulem „diplomovaný specialista“, který se uvádí za jménem. Zkrácená podoba označení je „DiS.“.

Školné

Během studia se platí školné 3 000,- Kč za rok vždy splatné ve dvou splátkách (splatnost 15. října za zimní období, 15. února za letní období). Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. 

Přijímací řízení:

K vyššímu odbornému vzdělávání mohou být přijati uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyhovují podmínce zdravotní způsobilosti a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů. Součástí přijímacího řízení může být přijímací zkouška.

Škola přijímá přihlášky ke vzdělávání v souladu s Vyhláškou č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání v platném znění. První kolo přijímacích zkoušek se koná v  měsíci červnu, 2. kolo v  měsíci srpnu, případná další kola do konce září.

Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání jsou závažné duševní nemoci a poruchy chování. Ke vzdělávání mohou být přijati i uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského pedagogického zařízení (PPP).

Učební dokumenty VOŠ:

Učební plán vzdělávacího programu Sociální práce 155 KB

„Čím víc se učíš, tím víc víš. Čím víc víš, tím víc zapomínáš. Čím víc zapomínáš, tím míň víš. Tak proč se učit?“

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

„Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.“

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
IČ: 49314866, DIČ: CZ49314866
www.vda.cz