Provoz a ekonomika dopravy

Kód a název oboru:  

37–41–M/01

Provoz a ekonomika dopravy

Název školního vzdělávacího programu:

Provoz a ekonomika dopravy

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma studia:

Čtyřleté denní studium
Označení tříd D1, D2, D3, D4

 

 

Studijní obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy je určen pro přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti dopravy, ekonomiky a logistiky, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání v různých oblastech výrobní i nevýrobní sféry.

Studium je organizováno jako čtyřleté denní, vhodné pro chlapce i dívky. Je ukončeno maturitní zkouškou podle platných právních předpisů. Absolventi budou mít odpovídající jazykové vzdělání (výuka dvou cizích jazyků), což jim dává možnost mezinárodního uplatnění. Ve třetím ročníku je zařazen povinný předmět Řízení motorových vozidel s možností získání řidičského oprávnění pro skupinu „B“. Teoretická i praktická výuka je bezplatná. Závěrečnou nepovinnou zkoušku k získání řidičského oprávnění si hradí žák.

Součástí výuky je i odborná praxe realizovaná v odborných učebnách školy a ve smluvních firmách. Absolvent tohoto studia prakticky uplatní moderní metody řízení a komunikace.

Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky.

 

Obor se vyučuje ve dvou zaměřeních:


Obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Logistika v dopravě

Dovednosti absolventů

V zaměření Logistika v dopravě získá absolvent znalosti:

 • o organizaci a provozování jednotlivých druhů doprav
 • o informačních a komunikačních technologiích
 • z legislativy
 • ze skladování
 • z marketingu
 • o obchodně-ekonomických činnostech
 • o principech logistického řízení
 • o metodách řízení a komunikace
 • o řízení materiálového toku
 • o výběru dopravních a manipulačních prostředků
 • o vlastnostech přepravovaného zboží, jeho balení, identifikaci a klasifikaci
 • o dopravních soustavách světa

Zdravotní způsobilost ke studiu

Pro přijetí uchazeče ke studiu v oboru Provoz a ekonomika dopravy jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání jsou nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání. Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

 

Uplatnění absolventů

Absolventi zaměření Logistika v dopravě se mohou uplatnit v odvětví:

 • dopravy – ve funkcích dispečerů provozu jednotlivých druhů doprav (u ČD v pozici výpravčích, pokladníků), manažerů, zasilatelů, dopravců, systémových specialistů
 • logistiky – skladování, logistická centra, zákaznický servis, distribuce, zásobování, řízení, Supply Chain management, kontroling
 • obchodu – nabídka služeb v oblasti dopravy a logistiky

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu.


 Obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Ekonomika v dopravě

Dovednosti absolventů

V zaměření Ekonomika v dopravě  získá absolvent znalosti:

 • o principech tržního hospodářství
 • o institucích všech právních forem
 • o hospodaření s majetkem
 • z oblasti personalistiky
 • z oblasti marketingu
 • z oblasti managementu
 • o finančním trhu
 • o podnikové administrativě
 • o daňové evidenci a účetnictví
 • o národním hospodářství a EU

Uplatnění absolventů

V podnicích všech právních forem podnikání, ve funkcích zásobovačů, personalistů, ekonomů, pracovníků útvarů marketingu, financování, managementu apod. Totéž platí i pro oblast nepodnikatelské sféry.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Pro přijetí uchazeče ke studiu v oboru Provoz a ekonomika dopravy jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání jsou nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání. Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

 

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu.

Učební plán

Předmět / ročník

I

II

III

IV

celkem

Český jazyk a komunikace

2

1

2

1

6

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Základy obchodní angličtiny

0

0

1

0

1

Německý jazyk1

2

2

2

2

8

Ruský jazyk1

2

2

2

2

8

Dějepis

2

0

0

0

2

Občanská nauka

0

1

1

1

3

Fyzika

2

0

0

0

2

Ekologie a zdravověda

3

0

0

0

3

Matematika

3

4

3

4

14

Estetické vzdělávání

1

2

1

2

6

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační technika

3

3

0

0

6

Ekonomika2

0

2

2

3

7

Ekonomická praxe2

0

0

0

2

2

Podniková administrativa2

1

0

2

3

6

Doprava

2

3

2

4

11

Přeprava

3

3

3

3

12

Dopravní zeměpis

1

0

0

0

1

Řízení motorových vozidel

0

0

2

0

2

Přepravně dopravní praxe

0

2

2

2

6

Logistika3

2

2

2

6

12

Logistická praxe3

0

0

0

2

2

Zbožíznalství

0

2

0

0

2

Obchodní psychologie

0

0

2

0

2

 

32

32

32

32

128

 

1 volitelně druhý jazyk
volitelně ve 4. ročníku pro zaměření Ekonomika v dopravě
3 volitelně ve 4. ročníku pro zaměření Dopravní logistika

„Čím víc se učíš, tím víc víš. Čím víc víš, tím víc zapomínáš. Čím víc zapomínáš, tím míň víš. Tak proč se učit?“

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

„Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.“

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
IČ: 49314866, DIČ: CZ49314866
www.vda.cz