Nábytkářství a design interiéru

Kód a název oboru:

33–41–L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Název školního vzdělávacího programu:

Nábytkářství

a design interiéru

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia:

Čtyřleté denní studium
Označení tříd 1N, 2N, 3N, 4N

 

 

 

Inovovaný čtyřletý studijní obor s maturitou přizpůsobený aktuálním požadavkům trhu práce.

 

 • Zvýšený podíl praktické výuky v souladu s požadavky zaměstnavatelů v nábytkářském průmyslu
 • Počítačové učebny s novými grafickými programy pro 3D modelování, navrhování nábytku, dřevěných konstrukcí a vizualizaci interiérů
 • Vysoká úroveń vybavení strojních i montážních dílen odborného výcviku
 • Spolupráce s významnými firmami v rámci výuky (např. STORY DESIGN a.s. Litomyšl, ADOR CZ s.r.o. výrobní závod Dolní Dobrouč, Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí)

 

Ukázky ze souborných prací žáků  naleznete zde

 

Ukázky úspěšných prací žáků ve veřejné soutěži  naleznete zde

 

Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Díky velkému rozsahu praktické výuky (viz učební plán) se v rámci maturitní zkoušky koná i praktická zkouška z odborného výcviku odpovídající požadavkům na výuční list. Nejúspěšnější žáci, kteří dosáhnou vynikajících studijních výsledků získají Osvědčení Hospodářské komory České republiky.

 

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou.

 

 Dovednosti absolventa:

 • zhotovuje v požadované kvalitě základní druhy nábytkářských a truhlářských výrobků;
 • vhodně volí postupy výroby včetně povrchové úpravy;
 • volí a používá nářadí, stroje a zařízení s ohledem na konstrukci výrobku;
 • volí základní a pomocné materiály a polotovary, dbá na jejich hospodárné a ekologické využívání a likvidaci;
 • posuzuje vliv materiálů na způsoby zpracování a požadované vlastnosti výrobků;
 • řídí a organizuje provoz individuální výroby nebo sériové výroby a odbyt výrobků;
 • pracuje s technickou dokumentací;
 • zhotovuje dílčí i komplexní technickou dokumentaci pro zhotovení výrobků;
 • kontroluje dodržování technologických postupů, kontroluje a posuzuje kvalitu hotového výrobku i v průběhu výroby;
 • pracuje samostatně i v týmu při organizaci výrobních činností a udržování optimálního toku rozpracované výroby;
 • zná a dodržuje základní právní předpisy bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární prevence;
 • kontroluje dodržování zásad a předpisů ochrany, bezpečnosti a hygieny práce;
 • organizuje dělbu práce mezi pracovníky, zpracovává podklady ke stanovení nákladů, ceny výrobků a mezd;
 • vede provozní evidenci a dokumentaci;
 • pracuje s aplikačními programy pro danou výrobu;
 • sleduje vývojové trendy a používá tyto poznatky v praxi.

 

Uplatnění absolventa:

Absolvent najde uplatnění ve velkých, středně velkých i malých firmách dřevozpracující výroby v povolání nábytkářský nebo dřevařský technik v pozicích středních technickohospodářských funkcí, v oblastech nábytkářství, stavebního truhlářství. Při zajišťování výroby se uplatní jako mistr, referent výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků, jako technolog ve výrobním provozu, operátor ve všech oblastech výroby, konstruktér nábytku při řešení interiérů, případně jako vysoce kvalifikovaný pracovník obsluhy konvenčních i moderních numericky řízených (CNC) strojů Po získání praxe se může uplatnit jako plánovač,technolog v technické přípravě výroby, vedoucí výroby, na úseku nákupu a prodeje materiálů a výrobků.

 

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském směru.

 

Učební plán

 Předmět /ročník I. II. III. IV. celkem
 Český jazyk 2 1 1 1 5
 Cizí jazyk (AJ nebo NJ) 3 3 3 3 12
 Základy společenských věd 2 1 1 1 5
 Matematika 4 3 3 3 13
 Fyzika 4,5       4,5
 Chemie a ekologie 1,5       1,5
 Literatura a umění 1 1 1 2,5 5,5
 Tělesná výchova 2 2 2 2 8
 Informatika 2 2 1 1 6
 Ekonomika     1,5 2 3,5
 Odborné kreslení   2     2
 Konstrukce     2 3 5
Tvorba interiéru       1 1
 Materiály 2 1,5     3,5
 Technologie  2 2 2 3,5 9,5
 Odborný výcvik 6 10 10 6,5 33,5
 Výrobní zařízení 1 2 2   5
 Technická dokumentace a cvičení   2 2 2 6
 C e l k e m 33 32,5 31,5 31,5 129,5

 

„Čím víc se učíš, tím víc víš. Čím víc víš, tím víc zapomínáš. Čím víc zapomínáš, tím míň víš. Tak proč se učit?“

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

„Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.“

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
IČ: 49314866, DIČ: CZ49314866
www.vda.cz