Elektrotechnika

Kód a název oboru:

26–41–M/ 01 Elektrotechnika

Název školního vzdělávacího programu:

Elektrotechnika

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia:

Čtyřleté denní studium
Označení tříd E1, E2, E3, E4

 

 

Absolventi získávají elektrotechnické vzdělání požadované pro přiznání elektrotechnické kvalifikace podle platných zákonů, norem a vyhlášek.

Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky.

 

Obor se ve škole vyučuje ve dvou zaměřeních:

 


 

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Výkonové a trakční systémy

Dovednosti absolventů

V zaměření Výkonové a trakční systémy studijního oboru Elektrotechnika získá absolvent speciální znalosti o:

 • návrhu trakčních sítí, stavbě, údržbě a revizích trakčního vedení a trakčních napájecích stanic,
 • způsobech výpočtů spotřeby energie pro trakční účely,
 • provozu a řízení dopravy na celostátních drahách ČD,
 • druzích hnacích vozidel, jejich regulaci a řízení,
 • pojezdech vozidel, brzdách, spalovacích motorech a způsobech přenosu točivého momentu na hnací kola,
 • trakční mechanice a trakční dynamice vozidel.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto zaměření se mohou uplatnit:

 • v dopravě - ve funkcích strojvedoucích, dispečerů, mistrů, strojmistrů apod.,
 • v energetice - ve funkcích mistrů, elektrodispečerů, podnikových energetiků, při stavbách, údržbách a rekonstrukcích rozvodných sítí,
 • v podnikatelské sféře - v elektrotechnických oborech ve výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů, při výstavbě a kontrole elektrických instalací apod.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Pro přijetí uchazeče ke studiu v oboru Elektrotechnika jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru jsou prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů, přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování a prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění. Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu. Ve škole mohou absolvovat Síťovou akademii CISCO. Toto studium je nad rámec náplně oboru a rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů v oblasti návrhů a správy počítačových sítí včetně možnosti uplatnění v oblastech internetu věcí. Dále možno absolvovat různé nadstavbové moduly rozšiřující získané znalosti o oblasti programování, OS Linux a kybernetické bezpečnosti.

 

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Zabezpečovací a elektronické systémy 

Dovednosti absolventů

V zaměření Zabezpečovací a elektronické systémy získá absolvent speciální znalosti o:

 • elektroakustických systémech,
 • zobrazovacích systémech,
 • signálech, modulacích, přenosových cestách a jejich využívání,
 • digitálních sítích a optoelektronických zařízeních,
 • internetu věcí,
 • veřejných telekomunikačních sítích,
 • systémech pro televizní a rádiový přenos,
 • zabezpečovacích systémech pro zabezpečení kolejové, silniční a letecké dopravy,
 • návrhu, údržbě a montáži zabezpečovacích systémů,
 • zabezpečení datových sítí.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění u firem, které se zabývají výpočetní technikou, telekomunikační technikou a slaboproudými zařízeními všeobecně. Po absolvování nástupní praxe a odpovídající době zapracování se uplatňují např.:

 • při zpracování a přenosu dat,
 • při návrhu, údržbě a montáži telekomunikačních systémů,
 • v činnostech konstrukčních, technologických a projekčních elektrotechnického charakteru,
 • v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky a techniky údržby elektrotechnických zařízení,
 • v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky i jako školicí pracovníci,
 • v obasti zabezepčení kolejové, silniční a letecké dopravy při návrhu, údržbě a montaži těchto zabezpečovacích  zařízení,
 • v oblasti internetu věcí, jejich návrhu, montáži a údržbě.
 • při řízení technologických procesů jako technici měření a regulace.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Pro přijetí uchazeče ke studiu v oboru Elektrotechnika jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru jsou prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů, přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování a prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění. Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce. 

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu. Ve škole mohou absolvovat Síťovou akademii CISCO. Toto studium je nad rámec náplně oboru a rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů v oblasti návrhů a správy počítačových sítí včetně možnosti uplatnění v oblastech internetu věcí. Dále možno absolvovat různé nadstavbové moduly rozšiřující získané znalosti o oblasti programování, OS Linux a kybernetické bezpečnosti.

 

Učební plán

Předmět / ročník

I

II

III

IV

celkem

Český jazyk a komunikace

2

1

2

1

6

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Dějepis

2

0

0

0

2

Občanská nauka

0

1

1

1

3

Fyzika

2

2

0

0

4

Ekologie a zdravověda

3

0

0

0

3

Matematika

3

4

3

4

14

Estetické vzdělávání

1

2

1

2

6

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační technika

3

3

0

0

6

Ekonomika

0

0

3

0

3

Technika administrativy

1

0

0

0

1

Základy elektrotechniky

4

4

0

0

8

Elektrotechnologie

2

0

0

0

2

Inteligentní rozvody

0

0

2

0

2

Učební praxe

3

3

3

0

9

Elektronika

0

3

2

0

5

Datové sítě

0

0

3

0

3

Číslicová technika

0

0

3

0

3

Provozní praxe2

0

0

0

3

3

Trakční vozidla2

0

0

0

5

5

Elektrické stroje2

0

0

0

3

3

Elektroenergetika2

0

0

0

4

4

Zabezpečovací systémy1

0

0

0

4

4

Přenos a zpracování signálů1

0

0

0

4

4

Komunikační systémy1

0

0

0

2

2

Zabezpečení dat1

0

0

0

2

2

Výrobní praxe1

0

0

0

3

3

Elektrotechnická měření

0

0

4

0

4

Elektrotechnická měření slaboproudá1

0

0

0

4

4

Elektrotechnická měření silnoproudá2

0

0

0

4

4

Technické kreslení

1

1

0

0

2

Modelování na PC

 0

3

0

0

3

 

32

32

32

32

128

 

1 volitelně pro zabezpečovací a elektronické systémy

2 volitelně pro výkonové a trakční systémy

„Čím víc se učíš, tím víc víš. Čím víc víš, tím víc zapomínáš. Čím víc zapomínáš, tím míň víš. Tak proč se učit?“

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

„Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.“

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
IČ: 49314866, DIČ: CZ49314866
www.vda.cz