Strojní mechanik

Kód a název oboru:

23-51-H/01
Strojní mechanik
práce na nástrojové brusce

Název školního vzdělávacího programu:

Zámečník

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:

Tříleté denní studium
Označení tříd 1Z, 2Z, 3Z

 

 

Na trhu práce velmi žádaný strojírenský učební obor pro výrobu, montáž, údržbu a opravy strojů a zařízení využívaných v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě a v domácnostech. V rámci praktické přípravy aktivně spolupracujeme s několika významnými firmami v regionu (CZ LOKO a.s., Česká Třebová, KSK, s.r.o., Česká Třebová, LDM, s. r.o. Česká Třebová, DRUMEL a Co.s.r.o., Česká Třebová, Rieter CZ s.r.o.,Ústí nad Orlicí, STORY DESIGN, a.s., Litomyšl).

Dílny praktické výuky jsou vybaveny veškerým zařízením pro ruční a strojní zpracování kovů (vrtání, soustružení, frézování, broušení), tepelné zpracování kovů (kovárna), svařování (CO2, autogen, plasmová řezačka) a pro montáže kovových konstrukcí.

 

Výuka oboru Strojní mechnik probíhá v učebnách a dílnách v areálu Skalka

 

Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Přijímací zkoušky se nekonají, kritérium pro přijetí je prospěch na základní škole.

 

Podle studijních výsledků žáci dostávají stipendium ve 2.pololetí 1. ročníku 300-400Kč , ve 2. ročníku 300-500Kč a ve 3. ročníku 400-600Kč měsíčně. 

 

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Kromě výučního listu absolventi získávají svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře (CO2). Nejúspěšnější žáci, kteří dosáhnou vynikajících studijních výsledků, mohou získat navíc Osvědčení Hospodářské komory České republiky.

 

Dovednosti absolventů:

 • mají manuální řemeslnou zručnost při ručním zpracování kovů a plastů (např. měření a orýsování, pilování, řezání, stříhání, ohýbání, vrtání, vystružování, nýtování, řezání závitů, slícování, opravy nářadí, ruční kování a tepelné zpracování kovů, základy klempířských prací, pájení, lepení kovů a plastů, práce s mechanizovaným ručním nářadím,
 • využívají znalostí o různých druzích surovin či zpracovávaných materiálů, používaných nástrojů, strojů a zařízení, technologických postupů,
 • zpracovávají jednoduché náčrtky k doplnění technologického postupu zámečnické práce,
 • umí číst odbornou technickou dokumentaci a pracovat s ní při procesu výroby;
 • dodržují zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce;
 • zpracovávají i nekovové materiály včetně povrchových úprav,
 • obsluhují strojní zařízení pro obrábění kovů (broušení, vrtání, soustružení a frézování),
 • provádí svářečské práce (v rámci výuky získají svářečský průkaz),
 • udržují a opravují stroje a strojních zařízení,
 • provádí montážní a servisní práce,
 • vyrábí kovové konstrukce,
 • ovládají zdvihací a dopravní stroje a vázání břemen (po získání potřebného oprávnění).

 

Uplatnění

Absolventi se uplatní v povoláních :provozní zámečník, strojní zámečník, mechanik opravář, montér kovových konstrukcí, svářeč, montér potrubář, zámečník kolejových vozidel, stavební zámečník, kontrolor strojírenských výrobků a v mnoha dalších příbuzných zaměřeních. 

 

Návaznost na další typy vzdělávání

 

Pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou mohou absolventi pokračovat ve studiu na středních školách buď v nástavbovém studiu v příslušném oboru nebo se také mohou ucházet o přijetí do vyššího ročníku 4 letého vzdělávacího programu denní formy vzdělávání v příslušném oboru.

 

Učební plán

 Předmět /ročník I. II. III. celkem
 Český jazyk   1 1 1 3
 Anglický jazyk 2 2 2 6
 Občanská nauka   1 1 2
 Přírodní vědy 3 1   4
 Matematika 2 2 1 5
 Literatura a umění 1 1 1 3
 Tělesná výchova 1 1 1 3
 Informatika 1 1 1 3
 Ekonomika     2,5 2,5
 Technologie 1 2,5 2,5 6
 Strojnictví 1,5 2 1,5 5
 Strojírenská technologie 1,5 1,5 1 4
 Odborný výcvik 15 17 17 49
 Technická dokumentace 2 1 1,5 4,5
 Celkem 32 34 34 100

 

„Čím víc se učíš, tím víc víš. Čím víc víš, tím víc zapomínáš. Čím víc zapomínáš, tím míň víš. Tak proč se učit?“

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

„Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.“

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
IČ: 49314866, DIČ: CZ49314866
www.vda.cz