Zámečník

Kód a název oboru:

23-51-H/01
Strojní mechanik
práce na nástrojové brusce

Název školního vzdělávacího programu:

Zámečník

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:

Tříleté denní studium
Označení tříd 1Z, 2Z, 3Z

 

 

Na trhu práce velmi žádaný strojírenský učební obor pro výrobu, montáž, údržbu a opravy strojů a zařízení využívaných v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě a v domácnostech. V rámci praktické přípravy aktivně spolupracujeme s několika významnými firmami v regionu (CZ LOKO a.s., Česká Třebová, KSK, s.r.o., Česká Třebová, LDM, s. r.o. Česká Třebová, DRUMEL a Co.s.r.o., Česká Třebová, Rieter CZ s.r.o.,Ústí nad Orlicí, STORY DESIGN, a.s., Litomyšl).

Dílny praktické výuky jsou vybaveny veškerým zařízením pro ruční a strojní zpracování kovů (vrtání, soustružení, frézování, broušení), tepelné zpracování kovů (kovárna), svařování (CO2, autogen, plasmová řezačka) a pro montáže kovových konstrukcí.

 

Výuka oboru Strojní mechnik probíhá v učebnách a dílnách v areálu Skalka

 

Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Přijímací zkoušky se nekonají, kritérium pro přijetí je prospěch na základní škole.

 

Podle studijních výsledků žáci dostávají stipendium ve 2.pololetí 1. ročníku 300-400Kč , ve 2. ročníku 300-500Kč a ve 3. ročníku 400-600Kč měsíčně. 

 

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Kromě výučního listu absolventi získávají svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře (CO2). Nejúspěšnější žáci, kteří dosáhnou vynikajících studijních výsledků, mohou získat navíc Osvědčení Hospodářské komory České republiky.

 

Dovednosti absolventů:

 • mají manuální řemeslnou zručnost při ručním zpracování kovů a plastů (např. měření a orýsování, pilování, řezání, stříhání, ohýbání, vrtání, vystružování, nýtování, řezání závitů, slícování, opravy nářadí, ruční kování a tepelné zpracování kovů, základy klempířských prací, pájení, lepení kovů a plastů, práce s mechanizovaným ručním nářadím,
 • využívají znalostí o různých druzích surovin či zpracovávaných materiálů, používaných nástrojů, strojů a zařízení, technologických postupů,
 • zpracovávají jednoduché náčrtky k doplnění technologického postupu zámečnické práce,
 • umí číst odbornou technickou dokumentaci a pracovat s ní při procesu výroby;
 • dodržují zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce;
 • zpracovávají i nekovové materiály včetně povrchových úprav,
 • obsluhují strojní zařízení pro obrábění kovů (broušení, vrtání, soustružení a frézování),
 • provádí svářečské práce (v rámci výuky získají svářečský průkaz),
 • udržují a opravují stroje a strojních zařízení,
 • provádí montážní a servisní práce,
 • vyrábí kovové konstrukce,
 • ovládají zdvihací a dopravní stroje a vázání břemen (po získání potřebného oprávnění).

 

Uplatnění

Absolventi se uplatní v povoláních :provozní zámečník, strojní zámečník, mechanik opravář, montér kovových konstrukcí, svářeč, montér potrubář, zámečník kolejových vozidel, stavební zámečník, kontrolor strojírenských výrobků a v mnoha dalších příbuzných zaměřeních. 

 

Návaznost na další typy vzdělávání

 

Pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou mohou absolventi pokračovat ve studiu na středních školách buď v nástavbovém studiu v příslušném oboru nebo se také mohou ucházet o přijetí do vyššího ročníku 4 letého vzdělávacího programu denní formy vzdělávání v příslušném oboru.

 

Učební plán

 Předmět /ročník I. II. III. celkem
 Český jazyk   1 1 1 3
 Anglický jazyk 2 2 2 6
 Občanská nauka   1 1 2
 Přírodní vědy 3 1   4
 Matematika 2 2 1 5
 Literatura a umění 1 1 1 3
 Tělesná výchova 1 1 1 3
 Informatika 1 1 1 3
 Ekonomika     2,5 2,5
 Technologie 1 2,5 2,5 6
 Strojnictví 1,5 2 1,5 5
 Strojírenská technologie 1,5 1,5 1 4
 Odborný výcvik 15 17 17 49
 Technická dokumentace 2 1 1,5 4,5
 Celkem 32 34 34 100

 

 

Publikoval: Pleskotová Martina - 19.08.2011