Základní informace o škole

 

Název organizace : Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Sídlo organizace: Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
Právní forma: příspěvková organizace zřízená krajem
Zřizovatel: Pardubický kraj
Sídlo zřizovatele Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 49314866
DIČ: CZ49314866
Ředitel školy: Ing. Milan Kment,  telefon +420 465 568 133
web: www.vda.cz
E-mail: [email protected]
   

 

Škola se nachází ve dvou areálech:

  Areál Habrmanova:

  Adresa:Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

  tel: 465 568 111 (sekretariát)

  odkaz na mapu

  Areál Skalka:

  Adresa: Skalka 1692, 560 18 Česká Třebová

  tel: 465  508 111 (ústředna), 465 508 420 (sekretariát)

  odkaz na mapu

 1) maturitní obory

 26-41-M/01 Elektrotechnika

                   Zabezpečovací a elektronické systémy

                   Výkonové a trakční systémy

 18-20-M/01 Informační technologie

 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

                   Logistika v dopravě

                   Ekonomika v dopravě

 

 2) obory vyššího studia

 75-32-N/01 Sociální práce

 64-31-N/14 Logistika a management

 1) učební obory:

 26–51–H/01 Elektrikář (elektromechanik)

 23-51-H/01 Strojní mechanik

 33-56-H/01 Truhlář

 

 2) maturitní obory

 26–41–L/01 Mechanik elektrotechnik

 33–41–L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

 

 

 

 

 

 

Hlavní činnost organizace:

Střední škola poskytuje střední vzdělávání v souladu s cíli středního vzdělávání uvedenými v § 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona Č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů .

 

Vyšší odborná škola poskytuje vyšší odborné vzdělání v souladu s cíli vyššího odborného vzdělávání uvedenými v § 92 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Školní jídelna poskytuje školské služby podle § 119 zákona Č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školní jídelna zajišťuje vedle školního stravování žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, a to za úplatu.

 

Domov mládeže poskytuje školské služby podle § 117 zákona Č . 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování.

 

 

Doplňková činnost organizace

 • a) hostinská činnost
 • b) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • c) ubytovací služby
 • d) služby pro veřejnost
 • e) pořádání odborných kurzů , školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 • f) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jsou-Ii poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz

 

 

Organizační struktura

Útvar, úsek Další členění a okruhy činností

Útvar ředitele

Sekretariát, personální a mzdová agenda

Úsek teoretického vyučování (Habrmanova) Všeobecně vzdělávací a odborné předměty, výchovné poradenství
Úsek teoretického vyučování (Skalka) Všeobecně vzdělávací a odborné předměty, výchovné poradenství
Úsek praktického vyučování Odborný výcvik (elektrotechnika, nábytkářství, strojírenství); výroba
Úsek výchovy mimo vyučování Domov mládeže, knihovna
Úsek ekonomický Účtárna, kuchyně a jídelna, PaM
Úsek technický BOZP, PO, údržba, úklid, kotelna-energetika, bytový fond, doprava, investorská činnost, ubytovna, ostraha

  

Základní kompetenční okruhy

 1. nejdůležitější předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů)

 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonůZákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 
 Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou ......
 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
 Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání
 Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
 Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
 Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

2. Výkon státní správy

Ředitel rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy ve střední škole v těchto případech (§ 165 odst.2 zák.č.561/2004 Sb.):

 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole
 • přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání
 • opakování ročníku
 • přeřazení žáka do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu
 • přiznání a odnětí stipendia a hmotného zabezpečení žákům středních škol
 • podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo domova mládeže
 • uznání dosaženého vzdělání
 • povolení a zrušení individuálního vzdělávání

 

3. Ostatní rozhodovací pravomoci  

Vyplývají z právní subjektivity (vnější i vnitřní vztahy) a řídí se obecně platnými právními předpisy.

 

4. Poskytování informací

Žádosti o poskytnutí informací se přijímají v kancelářích sekretariátu Habmanova nebo Skalka

 

 

 

Publikoval: Aleš Stránský - 28.08.2015