Elektrotechnika

 

Kód a název oboru:

26–41–M/ 01 Elektrotechnika

Název školního vzdělávacího programu:

Elektrotechnika

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia:

Čtyřleté denní studium
Označení tříd E1, E2, E3, E4

 

 

Absolventi získávají elektrotechnické vzdělání požadované pro přiznání elektrotechnické kvalifikace podle platných zákonů, norem a vyhlášek.

Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky.

 

Obor se ve škole vyučuje ve dvou zaměřeních:

 


 

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Výkonové a trakční systémy

Dovednosti absolventů

V zaměření Výkonové a trakční systémy studijního oboru Elektrotechnika získá absolvent speciální znalosti o:

 • návrhu trakčních sítí, stavbě, údržbě a revizích trakčního vedení a trakčních napájecích stanic,
 • způsobech výpočtů spotřeby energie pro trakční účely,
 • provozu a řízení dopravy na celostátních drahách ČD,
 • druzích hnacích vozidel, jejich regulaci a řízení,
 • pojezdech vozidel, brzdách, spalovacích motorech a způsobech přenosu točivého momentu na hnací kola,
 • trakční mechanice a trakční dynamice vozidel.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto zaměření se mohou uplatnit:

 • v dopravě - ve funkcích strojvedoucích, dispečerů, mistrů, strojmistrů apod.,
 • v energetice - ve funkcích mistrů, elektrodispečerů, podnikových energetiků, při stavbách, údržbách a rekonstrukcích rozvodných sítí,
 • v podnikatelské sféře - v elektrotechnických oborech ve výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů, při výstavbě a kontrole elektrických instalací apod.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Pro přijetí uchazeče ke studiu v oboru Elektrotechnika jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru jsou prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů, přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování a prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění. Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu. Ve škole mohou absolvovat Síťovou akademii CISCO. Toto studium je nad rámec náplně oboru a rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů v oblasti návrhů a správy počítačových sítí včetně možnosti uplatnění v oblastech internetu věcí. Dále možno absolvovat různé nadstavbové moduly rozšiřující získané znalosti o oblasti programování, OS Linux a kybernetické bezpečnosti.

 

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Zabezpečovací a elektronické systémy 

Dovednosti absolventů

V zaměření Zabezpečovací a elektronické systémy získá absolvent speciální znalosti o:

 • elektroakustických systémech,
 • zobrazovacích systémech,
 • signálech, modulacích, přenosových cestách a jejich využívání,
 • digitálních sítích a optoelektronických zařízeních,
 • internetu věcí,
 • veřejných telekomunikačních sítích,
 • systémech pro televizní a rádiový přenos,
 • zabezpečovacích systémech pro zabezpečení kolejové, silniční a letecké dopravy,
 • návrhu, údržbě a montáži zabezpečovacích systémů,
 • zabezpečení datových sítí.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění u firem, které se zabývají výpočetní technikou, telekomunikační technikou a slaboproudými zařízeními všeobecně. Po absolvování nástupní praxe a odpovídající době zapracování se uplatňují např.:

 • při zpracování a přenosu dat,
 • při návrhu, údržbě a montáži telekomunikačních systémů,
 • v činnostech konstrukčních, technologických a projekčních elektrotechnického charakteru,
 • v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky a techniky údržby elektrotechnických zařízení,
 • v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky i jako školicí pracovníci,
 • v obasti zabezepčení kolejové, silniční a letecké dopravy při návrhu, údržbě a montaži těchto zabezpečovacích  zařízení,
 • v oblasti internetu věcí, jejich návrhu, montáži a údržbě.
 • při řízení technologických procesů jako technici měření a regulace.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Pro přijetí uchazeče ke studiu v oboru Elektrotechnika jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru jsou prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů, přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování a prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění. Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce. 

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu. Ve škole mohou absolvovat Síťovou akademii CISCO. Toto studium je nad rámec náplně oboru a rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů v oblasti návrhů a správy počítačových sítí včetně možnosti uplatnění v oblastech internetu věcí. Dále možno absolvovat různé nadstavbové moduly rozšiřující získané znalosti o oblasti programování, OS Linux a kybernetické bezpečnosti.

 

Učební plán

Předmět / ročník

I

II

III

IV

celkem

Český jazyk a komunikace

2

1

2

1

6

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Dějepis

2

0

0

0

2

Občanská nauka

0

1

1

1

3

Fyzika

2

2

0

0

4

Ekologie a zdravověda

3

0

0

0

3

Matematika

3

4

3

4

14

Estetické vzdělávání

1

2

1

2

6

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační technika

3

3

0

0

6

Ekonomika

0

0

3

0

3

Technika administrativy

1

0

0

0

1

Základy elektrotechniky

4

4

0

0

8

Elektrotechnologie

2

0

0

0

2

Inteligentní rozvody

0

0

2

0

2

Učební praxe

3

3

3

0

9

Elektronika

0

3

2

0

5

Datové sítě

0

0

3

0

3

Číslicová technika

0

0

3

0

3

Provozní praxe2

0

0

0

3

3

Trakční vozidla2

0

0

0

5

5

Elektrické stroje2

0

0

0

3

3

Elektroenergetika2

0

0

0

4

4

Zabezpečovací systémy1

0

0

0

4

4

Přenos a zpracování signálů1

0

0

0

4

4

Komunikační systémy1

0

0

0

2

2

Zabezpečení dat1

0

0

0

2

2

Výrobní praxe1

0

0

0

3

3

Elektrotechnická měření

0

0

4

0

4

Elektrotechnická měření slaboproudá1

0

0

0

4

4

Elektrotechnická měření silnoproudá2

0

0

0

4

4

Technické kreslení

1

1

0

0

2

Modelování na PC

 0

3

0

0

3

 

32

32

32

32

128

 

1 volitelně pro zabezpečovací a elektronické systémy

2 volitelně pro výkonové a trakční systémy

Publikoval: Zdeněk Žaba - 27.09.2013