Psychosociální výcvik

 

PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

 

Vzdělávací program připravený v rámci projektu UNIV2-KRAJE. Je určen pro pracovníky, nebo zájemce o práci v pomáhajících profesích. Obsahuje šest modulů. Je možné absolvovat celý program, nebo jen některé moduly.

 

Název modulu Počet hodin
Cíle modulu

Sebepoznání a rozvoj sebeúcty

18
Odpoutat lidskou mysl, prožívání a chování od zaběhlých vzorců. Motivovat účastníky k práci na svém osobním růstu. Posilovat důvěru v sebe sama a ve své schopnosti. Vytvořit atmosféru tvořivého kooperativního učení s paměťovým efektem. Uvolnit stres a vést k vytváření nadhledu ve stresových situacích.
Rozvoj komunikačních dovedností 12 Poskytnout informace z teorie komunikace a aplikovat je v praktických cvičeních. Připravit frekventanty umět vědomě, jasně a harmonicky komunikovat, naslouchat ostatním, být vstřícný k potřebám svým i potřebám ostatních, umět odlišit podstatné od nepodstatného.
Prevence syndromu vyhoření 12
Vytvořit si odolnost vůči stresovým faktorům běžného života i práce, poznat vlastní potřeby. Získat schopnost budovat odolnost ve fyzické i psychické rovině. Modul zahrnuje bioenergetická cvičení a techniky relaxace.
Rozvoj kreativních dovedností 12
Naučit se efektivně zpracovávat informace, plánovat výsledky, optimalizovat průběh práce, Vytvořit si schopnost otevření se poznávání nových postupů a řešení, převzetí odpovědnosti za výsledky své práce.
Rozvoj týmové spolupráce 12
Naučit se využívat všech prvků týmové spolupráce. Poskytnout cenné podněty pro přechod ze skupinové práce na týmovou a nalezení vhodných nástrojů pro podporu motivačního působení týmových norem a skupinové soudržnosti.
Rozvoj prezentačních dovedností 18
Seznámit se s teorií prezentace, osvojit si prezentační techniky, aplikovat poznatky a dovednosti v řízení sociální práce a v různých profesních rolích s ohledem na klienta.

 

Organizace výuky

Moduly jsou organizovány do šestihodinových bloků. Bloky jsou dále rozděleny na přímou práci v trvání 1,5 hodiny a přestávku 15-20 minut. Výuka je situována do prostor školy, převážně do učebny alternativní výuky.

Metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky

Výuka je organizována formou interaktivních cvičení zaměřených na rozvoj osobnosti, empatie a dalších dovedností. Realizuje se formou frontální výuky v komunitním kruhu, v různě velkých skupinách, individuálním způsobem. Stěžejní část práce tkví v praktických technikách, ve kterých frekventanti sami reflektují svoje osobnostní a profesionální nastavení a  efektivní výkon.

Hodnocení je souhrnem autoevaluace jednotlivých frekventantů, zpětné vazby skupiny a zpětné vazby, kterou poskytuje lektor. Pro práci v pomáhajících profesích jsou naformulované klíčové kompetence. V přehledných tabulkách se výkon v jednotlivých činnostech hodnotí škálováním. V blocích je součástí hodnocení výsledek testu, nebo práce s pracovním listem, případně výroba pracovního listu a práce s ním. Každý z frekventantů má možnost vytvořit si sebezkušenost a na jejím základě dále pracovat na svém osobním i profesním růstu. Všechny používané techniky a metody jsou přenositelné a je možno je aplikovat v každodenní praxi.

Vstupní předpoklady

Účastník vzdělávacího programu by měl být:

● pracovník, nebo zájemce o práci v pomáhající profesi,

● schopen dodržovat etické a morální zásady,

● motivován pro práci na svém osobním a profesním růstu,

● schopen poskytnout ostatním bezpečný prostor ve skupině,

● ochoten pracovat formou interaktivní práce ve skupině.

 

Výkon pozice není omezen žádným zdravotním omezením, pokud je frekventant kurzu schopen samostatné práce bez cizí asistence.

 

Termín a cena kurzu:

Vzhledem k dlouhohobému malému zájmu o tento kurz není naplánován termín zahájení. Kurz bychom zahájili při zájmu větší skupiny  (minimální počet je deset zájemců). PŘIHLÁŠKY zasílejte na níže uvedenou mailovou adresu. 

 

 

CENÍK KURZŮ 

 

 

V případě zájmu poskytneme další informace:

VOŠ a SŠT Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02

tel.: 465 568 134, mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

Publikoval: Aleš Stránský - 01.09.2016