Logistické minimum

LOGISTICKÉ MINIMUM

Vzdělávací program připravený v rámci projektu UNIV2-KRAJE.  Obsahuje šest modulů. Je možné absolvovat celý program, nebo jen povinné moduly. Absolvent získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti podnikové logistiky, moderních logistických technologií, marketingu, včetně základní logistické terminologie v ANJ. Získá kompetence potřebné pro řízení a optimalizaci logistických procesů ve výrobních dopravních a logistických firmách od základů logistiky přes zásobování, distribuci a dopravu, až přes integrovaný logistický řetězec.

 

Název modulu Počet hodin
Cíle modulu

Vnitropodniková logistika  

20
Modul se zabývá analýzou, plánováním a řízením logistických procesů v podniku. Cílem modulu je seznámit absolventa se zásadami logistického řetězce, bodu rozpojení a zákaznického servisu.

Distribuční a zásobovací logistika

20 Modul se zabývá analýzou, plánováním, řízením a kontrolou všech dopravních, skladovacích a ostatních manipulačních procesů v podniku. Hlavním objektem jsou materiálové a informační toky.
Dopravní logistika 20
Modul informuje absolventy o základních druzích doprav a jejich vazbách. Cílem modulu je vysvětlení aktivních a pasivních prvků logistických systémů. Absolventi budou schopni identifikovat silná a slabá místa v dopravě a účelně použít jednotlivé aktivní prvky. 
Moderní logistické               metody  20
Cílem modulu je seznámit absolventy se základními principy moderních logistických metod, jejich použitelnosti a aplikovatelnosti v praxi.
Marketing v dopravě        a službách 20
Modul podává základní koncepce, hlavní principy a nástroje marketingového řízení. Zahrnuje analýzu příležitostí na trhu, segmentaci, vypracování marketingového mixu, marketingové strategie a analýzu portfolia.
Logistická terminologie      v ANJ 20
Cílem modulu je představení základní anglické terminologie z oblasti logistiky, rozvíjení schopnosti orientovat se v anglické odborné literatuře, nalézat a zpracovávat údaje v anglickém jazyce, užívat jich při komunikaci s cizojazyčnými mluvčími.

 

Výuka probíhá v prostorách Vyšší odborné školy a Střední školy technické Česká Třebová. Hodinová dotace celého vzdělávacího programu činí 120 vyučovacích hodin.  Moduly jsou organizovány do pětihodinových bloků.

 

Termín a cena kurzu:

Vzhledem k dlouhohobému malému zájmu o tento kurz není naplánován termín zahájení. Kurz bychom zahájili při zájmu větší skupiny  (minimální počet je deset zájemců).

PŘIHLÁŠKY zasílejte na níže uvedenou mailovou adresu. 

 

CENÍK KURZŮ

 

V případě zájmu poskytneme další informace:

VOŠ a SŠT Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02

tel.: 465 568 134, mail: [email protected]

Publikoval: Aleš Stránský - 25.06.2013