Psychosociální výcvik

PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

 

Vzdělávací program připravený v rámci projektu UNIV2-KRAJE. Je určen pro pracovníky, nebo zájemce o práci v pomáhajících profesích. Obsahuje šest modulů. Je možné absolvovat celý program, nebo jen některé moduly.

 

Název modulu Počet hodin
Cíle modulu

Sebepoznání a rozvoj sebeúcty

18
Odpoutat lidskou mysl, prožívání a chování od zaběhlých vzorců. Motivovat účastníky k práci na svém osobním růstu. Posilovat důvěru v sebe sama a ve své schopnosti. Vytvořit atmosféru tvořivého kooperativního učení s paměťovým efektem. Uvolnit stres a vést k vytváření nadhledu ve stresových situacích.
Rozvoj komunikačních dovedností 12 Poskytnout informace z teorie komunikace a aplikovat je v praktických cvičeních. Připravit frekventanty umět vědomě, jasně a harmonicky komunikovat, naslouchat ostatním, být vstřícný k potřebám svým i potřebám ostatních, umět odlišit podstatné od nepodstatného.
Prevence syndromu vyhoření 12
Vytvořit si odolnost vůči stresovým faktorům běžného života i práce, poznat vlastní potřeby. Získat schopnost budovat odolnost ve fyzické i psychické rovině. Modul zahrnuje bioenergetická cvičení a techniky relaxace.
Rozvoj kreativních dovedností 12
Naučit se efektivně zpracovávat informace, plánovat výsledky, optimalizovat průběh práce, Vytvořit si schopnost otevření se poznávání nových postupů a řešení, převzetí odpovědnosti za výsledky své práce.
Rozvoj týmové spolupráce 12
Naučit se využívat všech prvků týmové spolupráce. Poskytnout cenné podněty pro přechod ze skupinové práce na týmovou a nalezení vhodných nástrojů pro podporu motivačního působení týmových norem a skupinové soudržnosti.
Rozvoj prezentačních dovedností 18
Seznámit se s teorií prezentace, osvojit si prezentační techniky, aplikovat poznatky a dovednosti v řízení sociální práce a v různých profesních rolích s ohledem na klienta.

 

Organizace výuky

Moduly jsou organizovány do šestihodinových bloků. Bloky jsou dále rozděleny na přímou práci v trvání 1,5 hodiny a přestávku 15-20 minut. Výuka je situována do prostor školy, převážně do učebny alternativní výuky.

Metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky

Výuka je organizována formou interaktivních cvičení zaměřených na rozvoj osobnosti, empatie a dalších dovedností. Realizuje se formou frontální výuky v komunitním kruhu, v různě velkých skupinách, individuálním způsobem. Stěžejní část práce tkví v praktických technikách, ve kterých frekventanti sami reflektují svoje osobnostní a profesionální nastavení a  efektivní výkon.

Hodnocení je souhrnem autoevaluace jednotlivých frekventantů, zpětné vazby skupiny a zpětné vazby, kterou poskytuje lektor. Pro práci v pomáhajících profesích jsou naformulované klíčové kompetence. V přehledných tabulkách se výkon v jednotlivých činnostech hodnotí škálováním. V blocích je součástí hodnocení výsledek testu, nebo práce s pracovním listem, případně výroba pracovního listu a práce s ním. Každý z frekventantů má možnost vytvořit si sebezkušenost a na jejím základě dále pracovat na svém osobním i profesním růstu. Všechny používané techniky a metody jsou přenositelné a je možno je aplikovat v každodenní praxi.

Vstupní předpoklady

Účastník vzdělávacího programu by měl být:

● pracovník, nebo zájemce o práci v pomáhající profesi,

● schopen dodržovat etické a morální zásady,

● motivován pro práci na svém osobním a profesním růstu,

● schopen poskytnout ostatním bezpečný prostor ve skupině,

● ochoten pracovat formou interaktivní práce ve skupině.

 

Výkon pozice není omezen žádným zdravotním omezením, pokud je frekventant kurzu schopen samostatné práce bez cizí asistence.

 

Termín a cena kurzu:

Vzhledem k dlouhohobému malému zájmu o tento kurz není naplánován termín zahájení. Kurz bychom zahájili při zájmu větší skupiny  (minimální počet je deset zájemců). PŘIHLÁŠKY zasílejte na níže uvedenou mailovou adresu. 

 

 

CENÍK KURZŮ 

 

 

V případě zájmu poskytneme další informace:

VOŠ a SŠT Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02

tel.: 465 568 134, mail: [email protected]

„Čím víc se učíš, tím víc víš. Čím víc víš, tím víc zapomínáš. Čím víc zapomínáš, tím míň víš. Tak proč se učit?“

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

„Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.“

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
IČ: 49314866, DIČ: CZ49314866
www.vda.cz