Logistické minimum

LOGISTICKÉ MINIMUM

Vzdělávací program připravený v rámci projektu UNIV2-KRAJE.  Obsahuje šest modulů. Je možné absolvovat celý program, nebo jen povinné moduly. Absolvent získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti podnikové logistiky, moderních logistických technologií, marketingu, včetně základní logistické terminologie v ANJ. Získá kompetence potřebné pro řízení a optimalizaci logistických procesů ve výrobních dopravních a logistických firmách od základů logistiky přes zásobování, distribuci a dopravu, až přes integrovaný logistický řetězec.

 

Název modulu Počet hodin
Cíle modulu

Vnitropodniková logistika  

20
Modul se zabývá analýzou, plánováním a řízením logistických procesů v podniku. Cílem modulu je seznámit absolventa se zásadami logistického řetězce, bodu rozpojení a zákaznického servisu.

Distribuční a zásobovací logistika

20 Modul se zabývá analýzou, plánováním, řízením a kontrolou všech dopravních, skladovacích a ostatních manipulačních procesů v podniku. Hlavním objektem jsou materiálové a informační toky.
Dopravní logistika 20
Modul informuje absolventy o základních druzích doprav a jejich vazbách. Cílem modulu je vysvětlení aktivních a pasivních prvků logistických systémů. Absolventi budou schopni identifikovat silná a slabá místa v dopravě a účelně použít jednotlivé aktivní prvky. 
Moderní logistické               metody  20
Cílem modulu je seznámit absolventy se základními principy moderních logistických metod, jejich použitelnosti a aplikovatelnosti v praxi.
Marketing v dopravě        a službách 20
Modul podává základní koncepce, hlavní principy a nástroje marketingového řízení. Zahrnuje analýzu příležitostí na trhu, segmentaci, vypracování marketingového mixu, marketingové strategie a analýzu portfolia.
Logistická terminologie      v ANJ 20
Cílem modulu je představení základní anglické terminologie z oblasti logistiky, rozvíjení schopnosti orientovat se v anglické odborné literatuře, nalézat a zpracovávat údaje v anglickém jazyce, užívat jich při komunikaci s cizojazyčnými mluvčími.

 

Výuka probíhá v prostorách Vyšší odborné školy a Střední školy technické Česká Třebová. Hodinová dotace celého vzdělávacího programu činí 120 vyučovacích hodin.  Moduly jsou organizovány do pětihodinových bloků.

 

Termín a cena kurzu:

Vzhledem k dlouhohobému malému zájmu o tento kurz není naplánován termín zahájení. Kurz bychom zahájili při zájmu větší skupiny  (minimální počet je deset zájemců).

PŘIHLÁŠKY zasílejte na níže uvedenou mailovou adresu. 

 

CENÍK KURZŮ

 

V případě zájmu poskytneme další informace:

VOŠ a SŠT Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02

tel.: 465 568 134,

„Čím víc se učíš, tím víc víš. Čím víc víš, tím víc zapomínáš. Čím víc zapomínáš, tím míň víš. Tak proč se učit?“

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

„Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.“

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
IČ: 49314866, DIČ: CZ49314866
www.vda.cz